Tham dự hội nghị có Thủ trưởng, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp và công chức làm công tác TĐKT các đơn vị thuộc VKSND tối cao; tập thể lãnh đạo, toàn thể công chức Vụ TĐKT VKSND tối cao; Viện trưởng, Chánh văn phòng và công chức làm công tác TĐKT các VKSND cấp cao; VKS quân sự các cấp; thành viên Hội đồng TĐKT, lãnh đạo và công chức làm công tác TĐKT VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, VKSND cấp huyện…

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối điểm cầu chính tại trụ sở VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao

Tại hội nghị, lãnh đạo Vụ TĐKT VKSND tối cao đã báo cáo một số nội dung về công tác TĐKT trong ngành KSND từ năm 2017 đến nay.

Theo đó, với tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước; từ năm 2017 đến nay, công tác TĐKT toàn ngành Kiểm sát đã đạt được một số thành tích nổi bật.

Cụ thể, VKSND các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác TĐKT; thực hiện tốt 5 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thực hiện Kế hoạch số 47/KH-VKSTC ngày 20/4/2017 của VKSND tối cao về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020.

VKSND các cấp đã thực hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT, bảo đảm khách quan, công bằng, tạo động lực cho cá nhân, tập thể trong ngành KSND thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VKSND các cấp đã xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Các đơn vị trong toàn Ngành đã đăng ký tham gia thi đua, tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Trung ương, của Ngành.

Các đơn vị trong toàn Ngành chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng công tác TĐKT; các phong trào thi đua thiết thực gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; khen thưởng khách quan, công bằng tạo động lực cho cá nhân, tập thể phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các phong trào thi đua của toàn Ngành đã đi đúng hướng, đạt hiệu quả cao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ TĐKT VKSND tối cao giới thiệu các văn bản liên quan đến công tác TĐKT 

Tiếp đó, đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ TĐKT VKSND tối cao đã giới thiệu các văn bản liên quan đến công tác TĐKT, như: Nghị định 91/2017/NĐ-CP và những điểm mới so với các Nghị định trước đây; một số nét về Thông tư 08/2017/TT-BNV của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91//2017/NĐ-CP của Chính phủ;

Thông tư số 01/2019/TT-VKS ngày 4/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về công tác TĐKT trong ngành KSND; Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 10/9/2019 về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành KSND; Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 14/6/2019 về khen thưởng đột xuất trong ngành KSND.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Vụ TĐKT đã giới thiệu về dự thảo Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh; Dự thảo Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành KSND...

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT ngành KSND phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT ngành KSND nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của hội nghị đồng thời đánh giá cao nội dung các tài liệu được Vụ TĐKT chuẩn bị tại hội nghị này.

Đồng chí nêu rõ, sau khi có Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT và Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP, Lãnh đạo VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định mới về công tác TĐKT và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thời gian qua.

Đáng chú ý, căn cứ quyết định ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, ngay sau đó, Viện trưởng VKSND tối cao đã phát động thực hiện phong trào, đồng thời VKSND tối cao cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào trong toàn ngành KSND. 

Đồng chí cho rằng, bên cạnh những thành tích đạt được, công tác TĐKT thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp sửa chữa khắc phục.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho rằng, lãnh đạo, cấp uỷ đơn vị cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác TĐKT. Chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị cần phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cấp dưới tổ chức thực hiện phong trào.

Bên cạnh đó, đội ngũ công chức làm công tác TĐKT phải có kiến thức và nắm vững nghiệp vụ chuyên môn về công tác TĐKT cũng như các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác này. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT ngành KSND phát động phong trào thi đua

Đặc biệt, phải đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác TĐKT; tiếp tục tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT cũng như gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời công tác khen thưởng phải chính xác, bảo đảm thực chất, khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật…

Đề cập đến mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, tiêu chuẩn… trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, đồng chí Phó Viện trưởng cũng lưu ý, việc thực hiện phong trào thi đua này phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các đơn vị trong toàn Ngành.

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Mục đích của phong trào là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành. Đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từ đó xây dựng hình ảnh người cán bộ của Ngành gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình và thân thiện…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT ngành KSND đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trong ngành KSND.  

V.T