Theo đó Nghị quyết 143/2022/NQ-HĐND hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng khác tham gia BHYT ngoài các đối tượng đã được hỗ trợ tại Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng tham gia BHYT do ngân sách địa phương bảo đảm (Nghị quyết 97/2022/NQ-HĐND).

Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 8/7/2022 và có hiệu lực từ ngày 18/7/2022 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng tham gia BHYT do ngân sách địa phương đảm bảo như sau: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ thêm mức đóng BHYT là 30%. Người Kinh thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình là 40%. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình là 50% và Học sinh, sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số không sống trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thêm là 70%.

leftcenterrightdel
 Mức hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 143/2022/NQ-HĐND: 60% mức đóng BHYT hàng tháng theo quy định

Ngoài các đối tượng được hỗ trợ mức đóng BHYT do ngân sách địa phương đảm bảo tại Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND thì Nghị quyết 143/2022/NQ-HĐND vừa mới được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 19/12/2022 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng khác tham gia BHYT do ngân sách địa phương đảm bảo như sau:

- Người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực II (xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn) mới chuyển lên khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/06/2021 của Thủ tướng Chính Phủ (bao gồm dân tộc thiểu số tại xã khu vực II theo Quyết định số 861/QĐ-TTg hoàn thành nông thôn mới giai đoạn từ 2023-2025).

- Người đang sinh sống tại các xã khu vực III (xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn), thôn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mới chuyển lên khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc (bao gồm cả người đang sinh sống tại xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg khi hoàn thành nông thôn mới trong giai đoạn từ 2023-2025).

- Người thuộc hộ mới thoát nghèo; người thuộc hộ mới thoát cận nghèo (trong vòng 36 tháng, tính từ thời điểm được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo).

- Mức hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 143/2022/NQ-HĐND: 60% mức đóng BHYT hàng tháng theo quy định.

- Thời gian hỗ trợ: đến hết ngày 31/12/2025.

 Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết 143/2022/NQ-HĐND là hai quyết sách hợp lòng dân. Việc hỗ trợ đóng BHYT của ngân sách địa phương hàng năm đã giúp cho người dân nhất là hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; Người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực II; Người đang sinh sống tại các xã khu vực III; Người thuộc hộ mới thoát nghèo; người thuộc hộ mới thoát cận nghèo… được tiếp cận khám chữa bệnh BHYT. Thể hiện sự quan tâm của Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chăm sóc sức khỏe đối với người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 Để đưa chính sách hỗ trợ của tỉnh đến gần người dân, cơ quan BHXH cùng với các ngành, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các hội nghị, tuyên truyền nhóm, đến tận hộ gia đình, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh,… Tin rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT, đảm bảo an sinh xã hội địa phương trong thời gian tới.

Ngọc Anh