Về nguyên tắc thực hiện, dự thảo Quy chế nêu rõ, cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước được quản lý tập trung từ Trung ương đến địa phương; bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian trong việc thu thập, chỉnh sửa, cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. 

Công tác xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước là trách nhiệm của cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện thống nhất, đồng bộ, khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin của từng cán bộ, công chức, viên chức kể từ khi được tuyển dụng cho đến khi không còn làm việc tại các cơ quan nhà nước. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin. Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật có liên quan và các quy định pháp luật về kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; các quy định về bảo đảm bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Người được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đồng ý bằng văn bản mới được nghiên cứu, truy cập, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật, trừ thông tin của cá nhân người đó.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất các hành vi bị nghiêm cấm đó là: Cung cấp thông tin không đúng sự thật. Phá hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quá trình vận hành, duy trì ổn định, liên tục của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. 

Truy cập trái phép vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; sao chép, làm sai lệch thông tin, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trái pháp luật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. 

Khai thác, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước không đúng quy định, xâm phạm quyền về đời sống riêng, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; các hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, dự thảo cũng quy định cách thức khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. 

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức khai thác, sử dụng dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước qua Cổng dữ liệu quốc gia, cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, Cổng thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định.

Bộ Nội vụ khai thác, sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ngành Nội vụ.

Văn phòng Chính phủ khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Thông tin và Truyền thông khai thác, sử dụng dữ liệu để kết hợp với các nguồn dữ liệu khác tạo ra các thông tin gia tăng phục vụ mục đích tham mưu, hỗ trợ ban hành chính sách trong Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 

Bộ Công an khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia. 

Các cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước theo thẩm quyền. 

Cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình; thông tin cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức khác nếu được người đó đồng ý hoặc được cơ quan, tổ chức đồng ý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, liên quan đến việc tạo lập, cập nhật dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, dự thảo Quy chế quy định: Thống nhất sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Quy chế này thay thế mẫu sơ yếu lý lịch 2c-BNV/2008, 2c/TCTW-98 và HS01-VC/BNV để chuẩn hóa, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Đối với việc nhập liệu lần đầu, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền xác nhận theo quy định, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước có trách nhiệm tạo lập tài khoản cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức.

Cá nhân cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm truy cập vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước để cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; thông tin phải đầy đủ, thống nhất định dạng kỹ thuật phản ánh đầy đủ, chính xác thông tin của hồ sơ gốc trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp tài khoản.

Đối với việc cập nhật thông tin, dữ liệu có sự thay đổi, hiệu chỉnh thì trong vòng 5 ngày làm việc cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước kèm tài liệu có xác nhận của cấp có thẩm quyền...

P.V