Theo hướng dẫn tại công văn của VKSND tối cao, các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 9/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12; Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020, tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng báo cáo theo đề cương.

Về hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng, tổng kết năm 2021, công văn nêu rõ, thực hiện theo mục 5 phần II Hướng dẫn số 16/HD-VKSTC ngày 22/1/2021 của VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2021. 

Trong đó lưu ý, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong việc đề nghị xét, khen thưởng; bảo đảm thực chất, hiệu quả, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện có thành tích cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực; tránh tràn lan, hình thức để lấy đủ chỉ tiêu, số lượng. 

leftcenterrightdel
 Kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện của từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc xây dựng báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng rõ ràng, trung thực, chính xác những thành tích đã đạt được và chịu trách nhiệm về báo cáo thành tích. Trường hợp báo cáo thành tích không thể hiện đầy đủ, rõ ràng theo các tiêu chuẩn, điều kiện của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thì không được xét khen thưởng.

Về tổ chức thực hiện, công văn yêu cầu các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân  sự Trung ương, VKSND cấp cao và VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi hồ sơ về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 6/12/2021. 

Hồ sơ gồm: Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (2 bản); hồ sơ đề nghị khen thưởng; các quyết định: Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở", công nhận sáng kiến của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc"; bảng xếp loại mức độ hoàn thành các khâu công tác của đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh; tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Ngoài ra, theo công văn của VKSND tối cao, đối với hệ thống Viện kiểm sát quân sự chỉ bình xét, đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao xét tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” cho các tập thể. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân được bình xét, đề nghị theo tuyến trình khen thưởng của Bộ Quốc phòng.

P.V