Theo công văn số 5582/VKSTC-V15, thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư 03).

Căn cứ công văn số 4169/BNV ngày 13/8/2020 của Bộ Nội vụ trả lời về nội dung liên quan đến thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện Điểm 1, Điểm 2  Điều 4 Thông tư 03.

Cụ thể, đối với cá nhân ký hợp đồng lao động mới làm công việc quy định tại Nghị định 68, khoản 1 Điều 3 Nghị định 161 kể từ ngày 1/1/2021 thì mức lương thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (hiện nay là Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ).

Đối với cá nhân đang thực hiện hợp đồng lao động 68 áp dụng bảng lương theo Nghị định 204 thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động mới theo Nghị định 161. Căn cứ để xác định mức lương trong hợp đồng mới bằng tổng thu nhập hiện hưởng gồm hệ số lương hiện hưởng cộng với phụ cấp công vụ, được quy đổi ra số tiền.

Cụ thể: Nếu mức lương trong hợp đồng mới thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì được điều chỉnh lên bằng mức lương tối thiểu vùng.

Nếu mức lương trong hợp đồng mới cao hơn mức lương tối thiểu vùng thì bằng tổng thu nhập hiện hưởng của người lao động.

leftcenterrightdel
 Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Khuyến khích VKSND địa phương, đơn vị ký lại hợp đồng lao động và ký mới hợp đồng lao động có thể ký với mức lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Cũng theo VKSND tối cao, để đảm bảo tính công bằng giữa người mới vào làm việc với những người đã có thời gian làm việc khi ký lại hợp đồng lao động, về nguyên tắc xác định mức lương trong hợp đồng lao động mới như tại điểm 2, tuy nhiên để bảo đảm tính công bằng có thể xem xét áp dụng 3 mức lương.

Dự kiến như sau: Mức 1: Thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng. Áp dụng đối với các trường hợp ký hợp đồng lao động mới kể từng ngày 1/1/2021.

Mức 2 = mức lương tối thiểu vùng cộng 600.000 đồng. Áp dụng đối với ngạch nhân viên lái xe có thời gian làm việc đủ 4 năm trở lên; nhân viên bảo vệ, nhân viên kĩ thuật có thời gian làm việc đủ 6 năm trở lên; nhân viên phục vụ có thời gian làm việc đủ 10 năm trở lên khi ký lại hợp đồng lao động mà tổng thu nhập hiện hưởng của người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Mức 3 = mức lương tối thiểu vùng cộng 1.000.000 đồng. Áp dụng đối với ngạch nhân viên lái xe có thời gian làm việc đủ 8 năm trở lên; nhân viên bảo vệ, nhân viên kĩ thuật có thời gian làm việc từ 10 năm trở lên; nhân viên phục vụ có thời gian làm việc đủ 15 năm trở lên khi ký lại hợp đồng lao động mà tổng thu nhập hiện hưởng của người lao động thấp hơn mức 2.

Khi ký hợp đồng Lao động mới thì không quy định về thời gian nâng lương và mức tăng, chỉ điều chỉnh tỉ lệ phần trăm tiền lương tăng thêm đối với hợp đồng lao động khi Chính phủ ban hành Nghị định về mức lương tối thiểu vùng để làm căn cứ điều chỉnh.

Về mức đóng bảo hiểm xã hội: Theo quy định hiện hành thì mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là 10,5 % và người sử dụng lao động là 21,5 %, khi ký lại hợp đồng lao động thì mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện đối với người lao động thực hiện như hiện nay (10,5 %).

Thời gian thực hiện ký lại hợp đồng lao động kể từ ngày 1/1/2021.

VKSND tối cao đề nghị đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung tại công văn nêu trên.

Tiếp đó, ngày 17/12/2020, VKSND tối cao có công văn số 5655/VKSTC-V15 hướng dẫn ký hợp đồng lao động kèm theo Mẫu phụ lục hợp đồng để Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

P.V