Theo đó, Quy định này quy định về quy trình kiểm sát các quyết định, văn bản của Tòa án nhân dân, Hội nghị chủ nợ trong giải quyết vụ việc phá sản; quy trình lập hồ sơ kiểm sát, nghiên cứu hồ sơ vụ việc phá sản; quy trình ban hành kiến nghị, kháng nghị và quy trình tham gia các phiên họp trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản.

Quy định được áp dụng trong kiểm sát việc giải quyết phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản, gồm cả thủ tục phá sản tổ chức tín dụng.

Quy định áp dụng đối với các đối tượng gồm: VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện.

Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khác của VKSND các cấp được giao thực hiện nhiệm vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản.

Bên cạnh đó, Quy định nêu rõ: Viện kiểm sát kiểm sát các quyết định, văn bản trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc phá sản, gồm: Quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại. (Ảnh minh hoạ - VKS quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh)

Quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kiến nghị đối với quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản; Quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Nghị quyết Hội nghị chủ nợ; Quyết định giải quyết đề nghị, kiến nghị xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ; Quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản.

Quyết định giải quyết đề nghị, kiến nghị xem xét lại quyết định đình chỉ thủ tục phá sản; Quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Quyết định giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.

Quyết định tách tài sản đang tranh chấp trong vụ việc phá sản thành vụ án khác; Các văn bản, quyết định khác của Tòa án giải quyết phá sản.

Về kiểm sát các quyết định, văn bản của Tòa án nhân dân, Quy định nêu rõ quy trình chung gồm: Vào sổ thụ lý kiểm sát quyết định, văn bản khác của Tòa án.

Kiểm sát thời hạn gửi; thời hạn, thẩm quyền ban hành quyết định, văn bản khác; kiểm sát hình thức, nội dung của quyết định, văn bản khác.

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ khi thấy cần thiết theo quy định tại Điều 13 Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản ban hành kèm theo Quyết định số 435/QĐ-VKSTC ngày 26/9/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Lập Phiếu kiểm sát theo quy định của Viện trưởng VKSND tối cao. Xác định vi phạm của Tòa án, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để đề xuất hướng xử lý (kiến nghị theo vụ việc riêng hay tập hợp vi phạm để kiến nghị chung).

Dự thảo văn bản kiến nghị (nếu có) theo quy định của Viện trưởng VKSND tối cao. Theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của Tòa án.

P.V