Theo VKDSND tối cao, việc ban hành Kế hoạch nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong ngành KSND tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành KSND trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong ngành KSND xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg củ Thủ tướng Chính phủ; phát hiện, nhân rộng các điển hình trong tổ chức phong trào thi đua và đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị.

Theo Kế hoạch, các nội dung, giải pháp bao gồm: Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ Chỉ thị số 19/CT-TTg trong toàn ngành KSND; tập trung xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ. 

Phát động, tổ chức, triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng và chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tuyên truyền các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt. Theo đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành KSND được coi là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua trong giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Thực hiện khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch để khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện điển hình, nhân tố mới để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Mặt khác, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong ngành KSND; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; đồng thời, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung cao độ, thi đua chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại địch COVID-19.

Kế hoạch yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tham mưu triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Đồng thời, đề nghị các tập thể, cá nhân đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

P.V