Theo kế hoạch, việc tổ chức tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức trong toàn Ngành về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; nâng cao năng lực Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Hội nghị cũng nhằm phổ biến, quán triệt, thông tin kịp thời, đầy đủ những nội dung cơ bản của Luật đặc xá năm 2018 và Luật thi hành án hình sự (sửa đổi), nhất là những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của VKSND tới các cán bộ, công chức, viên chức của VKSND để nhận thức và áp dụng thống nhất trong toàn Ngành,

Hướng dẫn quy trình kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá; kỹ năng kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện, kiểm sát việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ theo quy định mới của pháp luật.

Kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác của VKSND các cấp, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm, tội phạm và bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Yêu cầu của việc tổ chức hội nghị là phải bảo đảm quán triệt đầy đủ các quy định mới của pháp luật liên quan đến công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác của Ngành.

Theo kế hoạch, hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong toàn Ngành, dự kiến thời gian tổ chức trong 1 ngày, vào khoảng cuối tháng 6/2019.

P.V