Về mục đích, Kế hoạch nêu rõ, thông qua tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề ra các phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong việc xây dựng, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Bên cạnh đó, việc tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND phải bảo đảm chi tiết, cụ thể, khách quan; các phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ đề ra phải sát thực, phù hợp với điều kiện của Ngành.

Cũng theo Kế hoạch, việc tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND bao gồm các nội dung, đó là: Tổng kết, đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, định hướng (chỉ thị, quy chế, kế hoạch,... của Ngành, của đơn vị); tổng kết, đánh giá việc đầu tư cho công nghệ thông tin trong toàn Ngành (hạ tầng, phần mềm, đào tạo, kinh phí,…); tổng kết, đánh giá việc triển khai ứng dụng các phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin đã đầu tư; những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; đề xuất phương hướng, giải pháp và nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Ngày 21/3/2018)

Liên quan đến việc tổ chức thực hiện, Kế hoạch đề cập: VKSND cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 2 cấp, gửi báo cáo tổng kết về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin; Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh gửi báo cáo tổng kết về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin; Văn phòng, Cục Kế hoạch - Tài chính, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng báo cáo việc đầu tư công nghệ thông tin do đơn vị mình thực hiện và gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin xây dựng đề cương báo cáo; tổng hợp báo cáo của các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương để xây dựng báo cáo tổng kết ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao tổ chức hội nghị toàn Ngành.

P.V

Về thời gian thực hiện, Kế hoạch nêu: Các đơn vị xây dựng, hoàn thiện báo cáo tổng kết gửi về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trước ngày 20/7/2018; Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin hoàn thành báo cáo tổng kết toàn Ngành trình lãnh đạo VKSND tối cao trong tháng 8/2018; VKSND tối cao tổ chức hội nghị tổng kết toàn Ngành vào Quí IV/2018.