Kế hoạch trên của VKSND tối cao nhằm triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục (Quyết định số 843/QĐ-TTg) và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (Quyết định số 1267/QĐ-TTg).

Về mục đích, yêu cầu, Kế hoạch nhấn mạnh: Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng, bảo đảm đúng lộ trình xây dựng Bộ pháp điển theo Quyết định số 843/QĐ-TTg và Quyết định số 1267/QĐ-TTg. Phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc VKSND tối cao để triển khai các nhiệm vụ VKSND tối cao được giao theo Quyết định số 843/QĐ- TTg và Quyết định số 1267/QĐ-TTg hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ VKSND tối cao được giao trách nhiệm chủ trì; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc VKSND tối cao trong việc triển khai thực hiện; huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan vào công tác pháp điển.

Liên quan đến trách nhiệm và thời gian thực hiện pháp điển, Kế hoạch nêu: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện pháp điển đề mục số 10 “Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân” thuộc Chủ đề số 35 theo Quyết định số 843/QĐ-TTg: Tổ chức bộ máy nhà nước. Thời gian hoàn thành trong năm 2018. Cùng với đó, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao có liên quan; các bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục thực hiện pháp điển đề mục số 07 “Tố tụng hình sự” thuộc Chủ đề số 37 theo Quyết định số 843/QĐ-TTg: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp. Thời gian thực hiện và hoàn thành năm 2020-2021. Về xây dựng các Kế hoạch tổ chức pháp điển từng đề mục, Kế hoạch chỉ rõ: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học chủ trì thực hiện; đối với đề mục “Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân”, thực hiện trong tháng 3/2018; đối với đề mục “Tố tụng hình sự” thực hiện trong tháng 01/2020.

Đối với việc tổ chức thu thập, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thuộc các đề mục pháp điển; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy phạm trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp căn cứ vào kết quả kiểm tra, rà soát, Kế hoạch nêu: Đối với đề mục số 10 “Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân” thuộc Chủ đề số 35 theo Quyết định số 843/QĐ-TTg: Tổ chức bộ máy nhà nước, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học phối hợp với Vụ tổ chức cán bộ và các bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục để thực hiện. Thời gian hoàn thành năm 2018. Đối với đề mục số 07 “Tố tụng hình sự” thuộc Chủ đề số 37 theo Quyết định số 843/QĐ-TTg: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học phối hợp với các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao có liên quan; các bộ, ngành có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục để thực hiện. Thời gian thực hiện và hoàn thành năm 2020-2021.

Cùng với những nội dung trên, Kế hoạch của VKSND tối cao cũng đã đề cập đến trách nhiệm chủ trì của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trong việc tổ chức kiểm tra kết quả pháp điển và xây dựng hồ sơ kết quả pháp điển gửi Bộ Tư pháp thẩm định; pháp điển quy phạm pháp luật mới ban hành; việc tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ về tình hình triển khai thực hiện công tác pháp điển gửi Bộ Tư pháp. Ngoài ra, Kế hoạch còn đề cập đến việc bảo đảm nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện công tác pháp điển của VKSND tối cao; kinh phí thực hiện cũng như việc tổ chức thực hiện.

P.V

Trong việc phổ biến, tuyên truyền kết quả pháp điển, Kế hoạch nêu rõ: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học phối hợp Văn phòng, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí kiểm sát phổ biến, tuyên truyền kết quả pháp điển các chủ đề, đề mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến, tuyên truyền đến các đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc mỗi đề mục, chủ đề thuộc thẩm quyền pháp điển của VKSND tối cao. Thời gian thực hiện từ sau khi Chính phủ thông qua kết quả pháp điển.