Liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, Kế hoạch số 111/KH-VKSTC nêu rõ: Điều 40 Luật tổ chức VKSND năm 2014 quy định tổ chức VKSND có 4 cấp gồm: Tổ chức bộ máy của VKSND tối cao (gồm: Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao, 25 đơn vị cấp Vụ và Viện kiểm sát quân sự Trung ương); tổ chức bộ máy của VKSND cấp cao (gồm: VKSND cấp cao tại Hà Nội, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh); tổ chức bộ máy của VKSND cấp tỉnh (Hiện có 63 VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); tổ chức bộ máy của VKSND cấp huyện (Hiện có 710 VKSND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).  

Về biên chế, số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên, Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên VKSND là 15.860 người, trong đó có 10.424 Kiểm sát viên các cấp. Nghị quyết số 1155/NQ-UBTVQH13 ngày 02/3/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao bổ sung 159 Kiểm sát viên cao cấp cho Viện kiểm sát các cấp trong tổng biên chế hiện có để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014.

Cũng theo Kế hoạch số 111/KH-VKSTC, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Viện trưởng VKSND tối cao đã phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến toàn thể cán bộ, công chức và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện thống nhất chính sách tinh giản biên chế trong Ngành.

Dự kiến kết quả thực hiện, Kế hoạch số 111/KH-VKSTC nêu rõ: Tổng số biên chế được giao: 15.860 người; số biên chế cần giảm 10%: 1.586 người; dự kiến số biên chế đến năm 2021: 14.274 người. Do đó, so với mức giảm tối thiểu 10% biên chế được giao thì đến năm 2021 mới giảm được 1.238/1.586 biên chế (đạt 7.8%). Như vậy, để đạt mục tiêu giảm 10% biên chế theo Nghị quyết 39, thì từ năm 2019 đến năm 2021 ngành KSND không tuyển thêm biên chế (trừ các khóa do Đại học Kiểm sát tuyển sinh và một số trường hợp đặc biệt do lãnh đạo VKSND tối cao quyết định).

Trong việc tổ chức thực hiện, Kế hoạch số 111/KH-VKSTC nêu: Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm chỉnh thực hiện một số việc, đó là: Sắp xếp hợp lý về tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị bảo đảm đồng bộ, xác định đầy đủ, chính xác các vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị làm cơ sở để xác định biên chế đúng, đủ. Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức để sàng lọc, tinh giản biên chế đối với số cán bộ, công chức không đạt yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ thấp kém, không đảm bảo về sức khỏe... Đồng thời phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo đúng vị trí công tác, phù hợp với sở trường của cán bộ, công chức theo trình độ chuyên môn được đào tạo. Đặc biệt, từ năm 2019 đến 2021 thực hiện nghiêm việc thực hiện tinh giản biên chế, mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao.

Ngoài ra, Kế hoạch số 111/KH-VKSTC cũng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, quản lý số biên chế được cắt giảm.

P.V

Xem toàn bộ Kế hoạch tại đây: ke-hoach-tinh-gian-bien-che.pdf