VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-VKSTC về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2021.  

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành KSND có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND phải quán triệt, thực hiện đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những quy định mới của luật, những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng từ thực tiễn, bảo đảm phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn.

Phát huy tính chủ động của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND địa phương trong việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở và tinh thần tự học tập của công chức, viên chức ngành KSND; xác định rõ trách nhiệm học tập đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ để thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, lấy người học làm trung tâm; bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.

Đồng thời, tăng cường mời giảng viên kiêm chức nhất là Kiểm sát viên VKSND tối cao và thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao có kinh nghiệm thực tiễn tham gia công tác giảng dạy, nhằm nâng cao tính thực tiễn trong công tác giảng dạy và học tập của công chức, viên chức.

leftcenterrightdel
Các đại biểu và học viên tại Lễ khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát khóa 28 tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa)

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm, Kế hoạch nêu rõ: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021 - 2025”. Đào tạo đại học hệ chính quy ngành luật để tạo nguồn tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát cho các đơn vị trong Ngành; đào tạo đại học ngành luật chuyên ngành luật thương mại theo nhu cầu của xã hội; triển khai các nhiệm vụ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2021.  

Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho công chức, viên chức đã có bằng cử nhân luật; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng theo tiêu chuẩn, điều kiện và vị trí việc làm.

Tập trung bồi dưỡng về kiến thức pháp luật mới, nhất là các đạo luật về tư pháp; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn cán bộ mới, phát động các cuộc thi về tìm hiểu pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên; kết hợp hiệu quả giữa đào tạo, bồi dưỡng chính quy, tập trung với tự đào tạo, bồi dưỡng tại cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, cần kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, giảng viên; nghiên cứu, xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với quy định mới của pháp luật; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho các cơ sở đào tạo của Ngành.

Tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới và nâng cao chất lượng việc đào tạo sau đại học, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài theo các đề án của Ban Tổ chức Trung ương, của Chính phủ...; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ Viện kiểm sát nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục khuyến khích VKSND địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức tại địa phương.

Cùng với các nội dung trên, Kế hoạch còn đề cập cụ thể nhiệm vụ của các đơn vị đó là Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh; Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao; Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao; Cục Kế hoạch-Tài chính VKSND tối cao; các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao; VKSND địa phương.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND địa phương căn cứ quy hoạch và nhu cầu của đơn vị, địa phương để đăng ký cử công chức, viên chức đi học bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn và thời gian quy định. Danh sách công chức, viên chức được chọn cử đi học theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2021 gửi về VKSND tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 8/3/2021.

 

P.V