Đối với kinh phí quản lý hành chính, liên quan đến việc thực hiện tinh giản biên chế, Hướng dẫn nêu rõ: Năm 2021, ngành Kiểm sát tiếp tục bị cắt giảm kinh phí tiền lương và định mức chi thường xuyên của số biên chế phải tinh giản theo Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị. Trong khi chờ xem xét số liệu cụ thể về kế hoạch giảm biên chế năm 2021 cho từng đơn vị trong Ngành, để kịp thời phân bổ dự toán năm 2021 theo quy định, VKSND tối cao tạm phân bổ giảm kinh phí (gồm tiền lương 61 triệu đồng/biên chế/năm và chi thường xuyên theo định mức) tương ứng với giảm 3,4% biên chế trên tổng biên chế được giao của các đơn vị theo mức cắt giảm của Bộ Tài chính.

Đối với việc thực hiện quỹ tiền lương năm 2021: Đảm bảo Quỹ tiền lương của biên chế, tính đủ cho 12 tháng theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng (theo dự toán chi tiết quỹ tiền lương của các đơn vị), đã tính giảm quỹ tiền lương của số biên chế tinh giản là 61 triệu đồng/người. Các đơn vị căn cứ nội dung Quyết định số 02/QĐ-VKSTC ngày 8/1/2021 về việc ủy quyền phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị trong ngành KSND để thực hiện quỹ tiền lương và chi thường xuyên theo định mức cho phù hợp với thực tế tại đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc theo quy định.
 
Về kinh phí chi thường xuyên: Căn cứ dự toán chi ngân sách Nhà nước được giao và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021, các đơn vị tổ chức thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định của Nhà nước, của Ngành bảo đảm phục vụ hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
 
Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2021 cho các đơn vị dự toán trong Ngành đã bao gồm các nội dung: Các khoản chi đảm bảo cho hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; chi quản lý, chỉ đạo, điều hành; chi khen thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể, chi hỗ trợ hoạt động của các đoàn thể (công tác Đảng, hoạt động Hội Cựu chiến binh, hoạt động dân quân tự vệ, hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ...), chi mua báo, tạp chí kiểm sát...
leftcenterrightdel

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho tập thể thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của đơn vị. 

Về các khoản chi nghiệp vụ đặc thù, gồm: Trực nghiệp vụ; trực ban hình sự của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; bồi dưỡng tiếp công dân; chi hỗ trợ hoạt động khám nghiệm hiện trường, tử thi; chi hoạt động điều tra tội phạm; chi án lớn, án điểm, xét xử lưu động; chi bồi dưỡng phiên tòa, phiên họp; chi công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; chi triển khai thực hiện các luật mới; chi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; xây dựng, hoàn thiện, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Chi sửa chữa thường xuyên tài sản, trụ sở làm việc; kinh phí đo đạc các cơ sở nhà, đất và chi phí làm thủ tục, hồ sơ pháp lý đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013; kinh phí mua sắm, thay thế trang thiết bị, phương tiện làm việc của cán bộ, công chức theo quy định...

Chi tiền lương, tiền công lao động và chi thường xuyên cho hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ năm 2021 đã được Lãnh đạo VKSND tối cao đồng ý đưa vào định mức chi thường xuyên (ngoại trừ đối tượng là HĐLĐ lái xe ô tô chuyên dùng cấp huyện do chưa bảo đảm đủ xe ô tô cho các đơn vị).

Bổ sung định mức 3 triệu đồng/người/năm đối với VKSND cấp huyện được trang bị xe ô tô chuyên dùng. VKSND tối cao phân bổ về VKSND tỉnh và ủy quyền cho Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chủ động điều hành cho phù hợp với hoạt động của các đơn vị.

Đối với HĐLĐ là lái xe ô tô chuyên dùng cấp huyện vẫn cấp riêng (chưa kết cấu vào định mức do chưa bảo đảm đủ 100% xe ô tô cho các VKSND cấp huyện). Trường hợp chuyển đổi HĐLĐ theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ phát sinh tăng kinh phí cho đối tượng này, đơn vị chủ động sử dụng trong định mức chi thường xuyên được giao để bảo đảm chế độ cho người lao động.

Về kinh phí chi đặc thù: Kinh phí thuê luật sư, trợ cấp nhân chứng được giao và ủy quyền cho Viện trưởng VKSND cấp tỉnh phân bổ, điều chỉnh giữa các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc nhưng không làm thay đổi tổng mức kinh phí thuê luật sư, trợ cấp nhân chứng đã được giao.

Kinh phí chi hỗ trợ công tác kiểm sát trại giam, trại tạm giam, VKSND tỉnh căn cứ nguồn kinh phí được cấp để chi cho công tác kiểm sát đối với những trại giam, trại tạm giam được VKSND tối cao phân cấp, ủy quyền quản lý.

Ngoài các nội dung trên, Hướng dẫn còn đề cập cụ thể đến kinh phí chi nhiệm vụ tăng thêm theo quy định tại Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự; kinh phí bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc; việc may sắm trang phục; việc thực hiện điều chỉnh dự toán; tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước; đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức; đối với các đơn vị sự nghiệp...

Liên quan đến việc thực hiện công khai tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Hướng dẫn nêu rõ: Thủ trưởng các đơn vị rà soát sửa đổi các quy chế (Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công ...), ban hành văn bản và chủ trì việc thực hiện các biện pháp nhằm triệt để tiết kiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách; tài sản công, chống lãng phí, phối hợp với tổ chức Đảng, Đoàn thể tại cơ quan phát động cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị thực hiện tốt phong trào tiết kiệm, chống lãng phí, ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chương trình của VKSND tối cao hằng năm và báo cáo thực hiện theo quy định.
P.V