Tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, VKSND TX Hồng Lĩnh mới ban hành kiến nghị đến Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp yêu cầu chấn chỉnh những hạn chế.

Trước đó, qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (nguồn tin về tội phạm) của Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh từ ngày 1/12/2022 đến nay, VKSND TX Hồng Lĩnh nhận thấy:

Công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết các nguồn tin về tội phạm xảy ra trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh được Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh thực hiện cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết vẫn còn để xảy ra một số vi phạm, thiếu sót cần khắc phục, cụ thể: hiện nay, còn có 3 tin báo Cơ quan điều tra chậm gửi Quyết định trưng cầu giám định, kết luận định giá tài sản cho Viện kiểm sát theo quy định, 2 tin báo lập biên bản tố tụng trong hoạt động kiểm tra, xác minh chưa đúng quy định. 

Nhằm đảm bảo việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân có liên quan, Viện trưởng VKSND TX Hồng Lĩnh đã ban hành kiến nghị đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh đề nghị có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những vi phạm, thiếu sót đã được chỉ ra.

P.V