leftcenterrightdel
 Văn bản của UBDN tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp về thi hành án hành chính, từ tháng 8/2020 đến tháng 2/2023, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành 9 yêu cầu và 7 kiến nghị đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bản tỉnh tổ chức thi hành, thông báo tình hình, kết quả thi hành các bản án hành chính thuộc trách nhiệm.

Tuy nhiên trong thời gian dài với nhiều yêu cầu nhưng kiến nghị của Viện kiểm sát chưa được UBND các huyện, thành phố trả lời, làm ảnh hưởng đến hiệu quả trong công tác kiểm sát thi hành án hành chính. Vì vậy, ngày 6/3/2023 VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kiến nghị số 227/KN-VKS-P8 đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo UBND thành phố và UBND các huyện thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về việc thi hành án hành chính theo kiến nghị của Viện kiểm sát.

Sau khi nhận được kiến nghị, ngày 20/3/2023 UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và trả lời kiến nghị của Viện kiểm sát theo đúng quy định của pháp luật./.

Văn Tuấn - Hải Âu