Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản, giao các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh -lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đơn vị phải xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc; Đổi mới công tác bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ trẻ; khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài một cách thiết thực, cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quy hoạch, xây dụng đội ngũ chuyên gia giỏi.

leftcenterrightdel
 Một buổi thi tuyển công chức ở Hà Tĩnh (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, phải chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo tư tưởng yên tâm làm việc trong khu vực Nhà nước; Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; Kịp thời giải quyết các quyền lợi, chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tăng cường công tác dân chủ ở cơ sở, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ điều kiện làm việc, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao nhiệm vụ cho Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo: Tập trung thực hiện các cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực y tế công lập và chính sách phát triển giáo dục mầm non và phổ thông do HĐND tỉnh ban hành; chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp, nhằm đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giao Sở Nội vụ: Tham mưu UBND tỉnh quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế công chức, viên chức được giao; tuyển dụng công chức, viên chức trong chi tiêu biên chế theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm; Gắn tinh giản biên chế với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, công chức, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Mẫn Phong