1. Mức hưởng lương hưu tối đa là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 56 và Điều 74 Luật BHXH năm 2014, lương hưu của người lao động được xác định theo công thức chung sau đây:

Lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng  x  Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó:

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc thu nhập tháng đóng BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện) sẽ phụ thuộc vào tiền lương hoặc thu nhập đóng hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá tương ứng.

- Tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ được tính theo số năm đóng BHXH nhưng mức tối đa chỉ là 75%.

Theo đó, mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động là 75% mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH sau khi đã được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng.

2. Đóng BHXH bao nhiêu năm để nhận lương hưu tối đa?

2.1. Đối với lao động nữ

Điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP đều hướng dẫn về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nữ như sau:

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Theo quy định này, tương ứng với số năm đóng BHXH nhất định thì tỷ lệ hưởng của mỗi người lao động sẽ là khác nhau. Cụ thể:

Đối với lao động nữ

Số năm đóng BHXH

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Tỷ lệ lưởng

55%

57%

59%

61%

63%

65%

67%

69%

71%

73%

75%

Như vậy, lao động nữ phải đóng BHXH ít nhất 30 năm để hưởng mức lương hưu tối đa.

2.2. Đối với lao động nam

Theo Điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, tỷ lệ hưởng lương hưu của lao động nam từ năm 2022 được xác định như sau:

- Đóng BHXH 20 năm được tính hưởng 45%.

- Sau đó: Thêm mỗi năm được tính thêm 2%.

Với cách tính trên, lao động nam có thể đối chiếu số năm đóng BHXH với bảng sau để biết chính xác mức hưởng lương hưu của mình:

Đối với lao động nam

Số năm tham gia BHXH

Mức hưởng

20

45%

21

47%

22

49%

23

51%

24

53%

25

55%

26

57%

27

59%

28

61%

29

63%

30

65%

31

67%

32

69%

33

71%

34

73%

35

75%

Như vậy, từ năm 2022 trở đi, lao động nam muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng BHXH ít nhất 35 năm.

Ngọc Anh