Làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng có thể bị phạt tù từ 1-5 năm