Người bị cách ly tại cơ sở y tế phải trả chi phí thế nào