Vi phạm quy định vể an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người được hiểu là hành vi không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật lao động về an toàn lao động (như không trang bị thiết bị bảo hộ lao động của công nhân xây dựng…), vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi có đông người.

Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội phạm này có các dấu hiệu sau:

–  Về hành vi. Có một trong các hành vi sau:

 Có hành vi vi phạm an toàn lao động. Được thể hiện qua hành vi không trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết như: Mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, lưới rào, cột chông đỡ, biển báo… khi thi công công trình.

 Có hành vi vi phạm về vệ sinh lao động. Được thể hiện qua hành vi đổ, vứt bừa bãi phế liệu, rác thải… đối với những ngành nghề có tính độc hại.

 Có hành vi vi phạm về an toàn ở những nơi đông người. Được thể hiện qua hành vi thi công công trình ở những nơi đông người đã không đặt rào chắn, biển báo hoặc các phương tiện cảnh báo khác nhằm đảm bảo an toàn lao dộng nơi đông người (ví dụ: Khi thi công đào đường nhưng không làm rào chắn và đặt biển báo).

–  Các dấu hiệu khác:

Người thực hiện một trong các hành vi nêu trên chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác. Đây là dấu hiệu cơ bản cấu thành của tội này.

Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến các quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động và an toàn ở những nơi đông người.

Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kể người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

Về hình phạt

Mức hình phạt của tội này được chia thành 5  khung, cụ thể như sau:

  Khung một (khoản 1)

Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

 Khung hai (khoản 2)

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;

đ) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người.

 Khung ba (khoản 3)

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

 Khung bốn (khoản 4)

Người vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

 Khung năm (khoản 5)

Phạm tội có khả năng thực tế gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

 Hình phạt bổ sung (khoản 6)

Ngoài việc bị áp dụng môt trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể ngưòi phạm tội còn có thể bị: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Luật sư: Nguyễn Văn Lâm (Đoàn Luật sư Hà Nội)