Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Vụ 15.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị. 

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2020, trong công tác tham mưu, giúp việc Văn phòng Ban cán sự đảng, đơn vị đã trình Ban cán sự đảng ban hành 23 Nghị quyết và 56 thông báo; chủ động tham mưu cho Ban cán sự đảng VKSND tối cao lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo ngành KSND trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời, ban hành nghị quyết và các văn bản về công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 của VKSND các cấp.

Cùng với đó, đơn vị đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ, như: Quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành KSND; Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành KSND; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành KSND; Quy định về cơ cấu bộ máy làm việc, cơ cấu lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức của VKSND các cấp.

Hướng dẫn các đơn vị, VKSND các cấp thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016-2021 và quy hoạch mới giai đoạn 2021-2026, hướng dẫn VKSND cấp tỉnh chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đơn vị cũng đã tham mưu Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 37/HD-VKSTC ngày 28/11/2019 về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng thuộc VKSND cấp tỉnh; tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Quyết định số 193/QĐ-VKSTC ngày 1/6/2020 về việc điều chỉnh biên chế năm 2020 của ngành KSND, theo đó đã thực hiện giảm 517 chỉ tiêu biên chế trong Ngành; thực hiện tuyển dụng 154 biên chế (Đại học Kiểm sát Hà Nội khóa II), thi tuyển công chức cho VKSND tối cao…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, 6 tháng qua mặc dù gặp những khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nhưng Vụ 15 đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức cán bộ.

Về các nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị đơn vị tiếp tục rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ đã được đề ra theo đúng chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.

Theo đó, đơn vị triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2020; tham mưu lãnh đạo Viện ban hành các Chỉ thị liên quan đến tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của VKSND tối cao; ban hành Quy chế mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND; tham mưu việc ban hành và phối hợp thực hiện dự án ghi âm, ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự. Đồng thời, triển khai xây dựng Đề án tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND giai đoạn 2021-2026.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Vị trí việc làm của ngành KSND; tổ chức thi tuyển Điều tra viên, Kiểm tra viên; xây dựng kế hoạch và tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên; tiếp tục thực hiện việc thi tuyển công chức; đồng thời, thực hiện xây dựng phần mềm quản lý nhân sự trong ngành KSND…

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, thời gian tới, Vụ 15 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế; thay đổi phương pháp, lề lối làm việc, đánh giá đúng cán bộ để phát hiện năng lực, sở trường của từng người, lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá cán bộ.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao; có các giải pháp và cách làm hay để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngành KSND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đắc Thái