Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2019 và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 và triển khai Chương trình công tác trọng tâm năm 2020. 

Đồng chí Lê Thị Hồng Đào, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tỉnh trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và nội dung phong trào thi đua năm 2020.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội nghị. 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên BCH Công đoàn cơ sở báo cáo kinh phí hoạt động của cơ quan, các khoản huy động đóng góp công đoàn năm 2019; kết quả góp ý vào Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi, bổ sung) năm 2020. Đồng chí Nguyễn Chiến, Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020 của Ban thanh tra nhân dân.

Hội nghị đã chứng kiến việc ký Giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan và tổ chức Công đoàn. Theo đó, nội dung Giao ước thi đua năm 2020 bao gồm: Tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về công tác tư pháp; tổ chức phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua theo Hướng dẫn số 15/HD-VKSTC ngày 17/1/2020 của VKSND tối cao gắn với hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành;

Đề ra các giải pháp, sáng kiến thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành năm 2020, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác nghiệp vụ và Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS-VP ngày 2/1/2020 của VKSND tỉnh Quảng Trị. 

leftcenterrightdel
 Ký Giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan và tổ chức Công đoàn.

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Thi đua đẩy mạnh công tác xây dựng Ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Kiểm sát viên; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đúng nguyên tắc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ, nội vụ trong Ngành; đề cao kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu không có cán bộ, công chức và người lao động vi phạm pháp luật và quy chế của Ngành.          

 

Võ Văn Cảnh