Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức VKSND tỉnh đã được nghiên cứu, quán triệt và học tập toàn văn nội dung các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng qua 4 video do Trung ương phát hành, gồm các chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam...

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị. 
Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên VKSND tỉnh Gia Lai nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.
Nguyễn Thành Duy