Cụ thể, để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo, theo chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng, VKSND tỉnh Gia Lai đã có Sáng kiến về việc “Hệ thống hóa Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và Thông báo rút kinh nghiệm của VKSND tối cao, VKSND cấp cao từ năm 2015 đến năm 2020”, xây dựng “Thư viện sách điện tử”, tạo lập Nhóm Zalo “Cùng nghiên cứu Thông báo rút kinh nghiệm” để tăng cường công tác tự học tập, đào tạo, bồi dưỡng trong đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh Danh mục văn bản hướng dẫn, giải đáp nghiệp vụ THQCT, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự

Theo đó, VKSND tỉnh Gia Lai đã tập hợp, biên tập, hệ thống 72 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và của VKSND tối cao (Để lưu hành nội bộ, không bao gồm các văn bản hướng dẫn công tác hằng năm của các Vụ nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao) từ năm 2012 đến năm 2020, theo 4 Danh mục.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh Sách điện tử tuyển tập 32 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ THQCT, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự
leftcenterrightdel
 Hình ảnh Sách điện tử tuyển tập 23 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đơn vị đã tập hợp được 355 Thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của 3 VKSND cấp cao và của VKSND tối cao ban hành từ năm 2015 đến năm 2020 và đã tiến hành biên tập, hệ thống, xây dựng 13 tập “Sách điện tử” định dạng “PDF”, gồm 4 tập.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh Nhóm Zalo “Cùng nghiên cứu Thông báo rút kinh nghiệm” của VKSND tỉnh Gia Lai

Để quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các tập văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và thông báo rút kinh nghiệm nêu trên, VKSND tỉnh Gia Lai đã có sáng kiến xây dựng “Thư viện sách điện tử” về thông báo rút kinh nghiệm và tạo lập Nhóm Zalo “Cùng nghiên cứu Thông báo rút kinh nghiệm”, nhằm mục đích: 

Thứ nhất, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai về việc tăng cường tổng hợp, nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm thông qua các Thông báo rút kinh nghiệm, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND cấp trên để nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng theo tinh thần Chỉ thị số 07/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao.

Thứ hai, tạo một “Thư viện Sách điện tử” chuyên đăng tải những Thông báo rút kinh nghiệm của VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh và các Công văn, Hướng dẫn nghiệp vụ của VKSND các cấp (không phải là văn bản mật) để cán bộ, công chức, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên VKSND hai cấp tỉnh Gia Lai cùng nghiên cứu, học tập, rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Ý tưởng và cách làm “Cùng nghiên cứu thông báo rút kinh nghiệm” như đã nêu ở trên được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức VKSND hai cấp với mục đích học tập, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ. Thông qua đó, các đơn vị dễ dàng tiếp cận, quản lý, lưu giữ, đồng thời tiếp tục hệ thống văn bản trong những năm tiếp theo để phục vụ có hiệu quả công tác nghiệp vụ của Ngành./.

Thành Duy