Bám sát cuốn sách Đảng ta thật là vĩ đại do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản tháng 6/2023; gắn với giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh và truyền thống của Chi bộ VKSND thị xã Hồng Lĩnh, Báo cáo đề dẫn sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ VKSND thị xã Hồng Lĩnh đã nêu rõ các nội dung như: Đảng cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; đường lối lãnh đạo của đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; kết quả xây dựng và phát triển thị xã Hồng Lĩnh.

leftcenterrightdel
 VKSND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận, trao đổi làm rõ hơn các nội dung về bối cảnh lịch sử trước khi thành lập Đảng và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung, sự kiện cơ bản và ý nghĩa Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt vĩ đại của cách mạng giải phóng dân tộc; Những nội dung cơ bản Đảng lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới đất nước. Và thảo luận thêm về sự kiện thành lập Đảng bộ Thị xã Hồng lĩnh, những thành quả hơn 30 năm xây dựng và phát triển của Thị xã Hồng Lĩnh và những bài học kinh nghiệm sâu sắc được rút ra. 

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên chi bộ VKSND thị xã Hồng Lĩnh nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại Ba, trở thành đô thị hạt nhân phía Bắc của Tỉnh, xây dựng Chi bộ Viện kiểm sát ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hương Giang