Chủ trì Hội nghị có đồng chí: Vũ Trung Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ và toàn thể đảng viên, người lao động trong Đảng bộ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Trung Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi phát biểu khai mạc Hội nghị, Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Trung Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh truyền đạt nội dung chuyên đề gồm 4 phần chính: Phần Thứ nhất: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; Phần thứ hai: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa trong chính trị, kinh tế, xã hội; Phần thứ ba: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu trong nhân dân; Phần thứ tư: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa.

Hội nghị đã quán triệt sâu sắc, toàn điện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam là giải pháp quan trọng để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù và sáng tạo.

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa văn hóa. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy ngành văn hóa, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động. Khai thác hợp lý và hiệu quả tiềm năng, lợi thế về các giá trị di sản văn hóa truyền thống của địa phương trong công tác bảo tồn cũng như phát triển du lịch và mang lại sinh kế từ di sản văn hóa của địa phương.

Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên là nhiệm vụ quan trọng, tạo điều kiện để các dân tộc bình đẳng, tăng cường đoàn kết, tôn trọng và gúp đỡ nhau cùng tiến bộ; giữ gìn phát huy những giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp, tiếp thu tinh hóa văn hóa nhân loại và bài trừ các hủ tục trong đời sống; gắn chương trình bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc với phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Là vùng đất có lịch sử giàu truyền thống cách mạng và văn hóa giàu bản sắc, với quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chắc chắn tài nguyên văn hóa giàu bản sắc của Điện Biên sẽ được khai thác đúng hướng, hiệu quả. Qua đó không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, mà còn lan tỏa quảng bá rộng rãi hình, những bản sắc độc đáo, riêng có của con người và vùng đất Điện Biên tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Việc tổ chức Hội nghị đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người; vận dụng để xây dựng văn hóa, con người Điện Biên nói chung phát triển toàn diện gắn với xây dựng văn hóa, đạo đức công vụ, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ VKSND tỉnh nói riêng. 

Bùi Thắng