Quyết định số 410/QĐ-VKSTC nêu rõ, ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ án hành chính, kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND.

Cụ thể, hệ thống biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ bao gồm: 65 biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, từ Mẫu số 01/DS đến Mẫu số 65/DS.

65 biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, từ Mẫu số 01/HC đến Mẫu số 65/HC.

21 biểu mẫu kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND, từ Mẫu số 01/PL09 đến Mẫu số 21/PL09.

Đối với 65 biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự bao gồm: Quyết định phân công Kiểm sát viên (Kiểm tra viên) kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự (Mẫu số 01/DS); Quyết định thay đổi Kiểm sát viên (Kiểm tra viên) kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự (Mẫu số 02/DS); Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên tòa (phiên họp) (Mẫu số 03/DS); Quyết định thay đổi Kiểm sát viên tham gia phiên tòa (phiên họp) (Mẫu số 04/DS); Kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết vụ án (việc) dân sự (kiến nghị đối với vụ án (việc) dân sự cụ thể) (Mẫu số 05/DS)…

leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ.

21 biểu mẫu kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND, áp dụng chung cho Viện kiểm sát hai cấp (cấp huyện, cấp tỉnh) bao gồm: Quyết định phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp (Mẫu số 01/PL09); Quyết định thay đổi Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp (Mẫu số 02/PL09); Quyết định phân công Kiểm tra viên nghiên cứu, lập hồ sơ kiểm sát (Mẫu số 03/PL09)…

Quyết định số 410/QĐ-VKSTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Hệ thống biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ tạm thời trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ án hành chính, kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND ban hành kèm theo Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 1/6/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Viện trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

P.V