VKSND huyện Kông Chro đã tiến hành kiểm tra chéo giữa các bộ phận: Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự; kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình và những việc khác theo quy định của pháp luật; giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Biện pháp này nhằm giúp cho đội ngũ công chức, Kiểm sát viên nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; ý thức trách nhiệm và hạn chế những vi phạm, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi kiểm tra, sau khi các bộ phận thông qua báo cáo kết quả từng khâu công tác, đơn vị đã chia thành các tổ và tiến hành thực hiện việc kiểm tra. Qua đó, các bộ phận nghiệp vụ đã đạt được những kết quả nổi bật.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Kông Chro tiến hành kiểm tra chéo giữa các bộ phận nghiệp vụ.
Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự: Đã tiến hành số hóa 100% đối với các hồ sơ kiểm sát; bám sát tiến độ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đề ra 100% yêu cầu kiểm tra, xác minh tin báo; việc phê chuẩn khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật; đề yêu cầu điều tra đối với 100% vụ án thụ lý giải quyết; việc truy tố đảm bảo thời hạn, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm; không g có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; sổ theo dõi được ghi chép đầy đủ; hồ sơ kiểm sát được xây dựng, sắp xếp về cơ bản đúng theo Quy chế của Ngành…

Công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự: Đã thực hiện số hóa 100% hồ sơ án thụ lý kiểm sát; tiến hành quản lý công việc phát sinh và theo dõi tiến độ, thời hạn giải quyết bằng “Sổ điện tử theo dõi, quản lý, kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình” được xây dựng trên nền tảng Micrsoft Excel; hồ sơ kiểm sát được lập đầy đủ, chặt chẽ, đánh số bút lục và thể hiện đầy đủ các tài liệu theo Hướng dẫn số 27/HD-VKSNDTC ngày 22/5/2014 của VKSND tối cao; đối với các vụ án, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, trước khi tham gia phiên tòa, Kiểm sát viên đã có sự chuẩn bị, nghiên cứu kỹ hồ sơ phục vụ tốt cho công tác kiểm sát xét xử…

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Ngọc Phước, Viện trưởng VKSND huyện Kông Chro kết luận tại buổi kiểm tra. 
Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: Sổ tiếp công dân, sổ theo dõi và quản lý đơn được ghi chép đầy đủ, đúng quy định của Ngành; công tác tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh được thực hiện kịp thời, không để tình trạng đơn tồn đọng, chậm xử lý giải quyết; hồ sơ được xây dựng đảm bảo, việc giải quyết đúng theo đúng quy định. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra đơn vị còn phát hiện một số tồn tại, thiếu sót của các bộ phận trong quá trình thực hiện các quy chế nghiệp vụ của Ngành. Các đầu mối đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm phát huy những kết quả đạt được,  góp bàn các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Trong thời gian tới, VKSND huyện Kông Chro tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các khâu công tác thông qua hình thức tự đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ gắn với tổng hợp những kinh nghiệm, kỹ năng từ thực tiễn. Đảm bảo phát triển năng lực toàn diện cho cán bộ, Kiểm sát viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Lê Xuân Quang