Đảng ủy, Lãnh đạo  Quân khu 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các VKSQS cấp khu vực nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác tuyên truyền, PBGDPL; đưa nội dung tuyên truyền, PBGDPL vào nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ mình; đồng thời chỉ đạo các Viện khu vực bám sát kế hoạch của Hội đồng PBGDPL Quân khu, chủ động phối hợp với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội trong LLVT Quân khu để tham mưu, đề xuất và xây dựng nội dung tuyên truyền bảo đảm sát đối tượng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện luôn xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 2, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu, qua đó đã góp phần đấu tranh, phòng ngừa làm giảm tình hình vi phạm, tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Công tác PBGDPL do VKSQS Quân khu 2 thực hiện tập trung vào tuyên truyền các Bộ Luật, Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư theo hướng dẫn của cấp trên đồng thời kết hợp thông báo tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trong và ngoài LLVT Quân khu. Ngoài ra, Đảng ủy Viện còn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp tuyên truyền, PBGDPL cho phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị, đối tượng; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền, PBGDPL.

leftcenterrightdel
VKSQS Khu vực 21 Quân khu 2 tổ chức tuyên truyền, PBGDPL ở Lữ đoàn 168 Quân khu 2. 
Trong năm 2018, VKSQS Quân khu 2 đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL được 36 giờ cho hơn 10.304 lượt cán bộ, chiến sỹ về các nội dung như: Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; tình hình vi phạm an toàn giao thông trong Quân đội và quy định của Nhà nước, Quân đội về việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; thông báo tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật trong LLVT Quân khu.

Cùng với các nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Hội đồng PBGDPL Quân khu. Đảng ủy, Lãnh đạo Viện còn chỉ đạo các Viện khu vực chủ động phối hợp tham mưu cho chỉ huy các cơ quan, đơn vị kết hợp tuyên truyền, PBGDPL trong huấn luyện chính quy; đưa nội dung tuyên truyền, PBGDPL vào các hoạt động như: thông báo thời sự; sinh hoạt Ngày chính trị - văn hoá - tinh thần; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội, quy định của đơn vị; tổ chức diễn đàn, đối thoại, giao lưu, kết nghĩa, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao... để nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình. 

 Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công tác tuyên truyền, PBGDPL trong thời gian tới, Đảng ủy, VKSQS Quân khu 2 xác định cần: “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Viện đối với công tác GDPBPL, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, VKSND tối cao và kế hoạch, chương trình hoạt động PBGDPL của Hội đồng PBGDPL Quân khu; xây dựng kế hoạch, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 2 sát đúng, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, đối tượng, có tính khả thi cao. Tích cực, chủ động đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, PBGDPL sát đúng, phù hợp với từng đối tượng, linh hoạt, sáng tạo các hình thức nhằm thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia; tăng cường công tác kiểm tra của lãnh đạo Viện Quân khu đối với việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL của các Viện khu vực kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế nảy sinh, nâng cao chất lượng công tác phối hợp PBGDPL trong toàn Ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 2.

 

Cơ Thạch