Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của VKSND tối cao về  công tác phổ biến, giáo dục pháp luật..., ngay từ đầu năm Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát năm 2022, trong đó định hướng để hai cấp kiểm sát tập trung quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị.

Trên cơ sở ấy, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2022. Theo đó tập trung nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tuyên truyền nói chung, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật nói riêng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phải không ngừng được đổi mới, nội dung luôn bám sát và phục vụ kịp thời việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Ngành, của cơ quan và địa phương.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại một phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật được thực hiện bởi VKSND huyện Đức Trọng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Viện kiểm sát hai cấp kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Luật, văn bản pháp luật mới ban hành, đảm bảo trong thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai hoặc không có trường hợp nào có vi phạm pháp luật. Hai cấp kiểm sát tỉnh còn kịp thời phát hiện các vi phạm trong việc áp dụng pháp luật của các cơ quan hữu quan, nhất là vi phạm trong hoạt động điều tra, xét xử và trong các hoạt động tư pháp để ban hành văn bản kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm.

Bằng các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ngành Kiểm sát đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và cho nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp linh hoạt, sáng tạo. Thông qua các phiên tòa, nhất là các phiên tòa xét xử lưu động tiến hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh nhằm tăng cường hơn nữa hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Đồng thời VKSND tỉnh còn cử lãnh đạo tham gia vào Hội đồng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh cũng như Hội đồng tư vấn pháp luật của địa phương để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Các đơn vị có liên quan cũng tổ chức kết nghĩa với chính quyền địa phương để phối hợp tuyên truyền pháp luật đời sống xã hội, điển hình như Chi đoàn Việt kiểm sát tỉnh phối hợp với Chi đoàn và Chi hội luật gia tuyên truyền pháp luật trên địa bàn Phường 4, TP Đà Lạt. Các đơn vị liên quan luôn phối hợp chặt chẽ với Tòa án cùng cấp để tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, qua đó giúp nên cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Bên cạnh đó lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp còn thường xuyên viết bài tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của ngành và tuyên truyền pháp luật để gửi đăng trên Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật của VKSND tối cao; trên Đài phát thanh truyền hình và cơ quan báo chí địa phương; trên Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh Lâm Đồng nhằm trao đổi kinh nghiệm cũng như tăng cường nhận thức về pháp luật cho cán bộ công chức và nhân dân.

Liên quan đến hoạt động của Trang thông tin điện tử, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Ban biên tập, Tổ tuyên truyền và xây dựng Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử. Hằng năm đơn vị đều có văn bản chỉ đạo Viện trưởng VKSND huyện, thành phố và Trưởng phòng thuộc VKSND tỉnh tạo điều kiện cho cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị mình viết tin, bài tuyên truyền; đề ra chỉ tiêu mỗi đơn vị trực thuộc hàng tháng phải có ít nhất 1 tin, bài gửi về Tổ tuyên truyền để biên tập, đăng tải trên Trang thông tin điện tử và coi đây là một trong những chỉ tiêu bình xét thi đua cuối năm.

Đến nay, Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Lâm Đồng duy trì hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả, kịp thời đăng tải các tin, ảnh, bài viết của VKSND hai cấp với nội dung phong phú, nhiều nội dung mang tính thời sự, phản ánh sinh động, kịp thời; đã tận dụng và phát huy được thế mạnh của Trang thông tin điện tử, các thông tin được cập nhật thường xuyên, nội dung phản ánh được nhiều lĩnh vực, khâu công tác của Ngành, đơn vị, thu hút trung bình trên 25.000 lượt truy cập/tháng…

Có thể nói, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra về các hoạt động tuyên truyền của lãnh đạo VKSND tỉnh, thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của VKSND tỉnh Lâm Đồng có những chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả rõ nét. Thông qua việc làm tốt công tác tuyên truyền, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã giúp cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của VKSND trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của VKSND, hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát tỉnh Lâm Đồng ngày càng trong sạch, phát triển.

Tiến Dân - Việt An