Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 5/1/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2021, đến nay Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật VKSND tối cao (Vụ 10) đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo hệ thống biểu mẫu mới.

Cụ thể đó là các biểu mẫu: Biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, gồm 54 biểu mẫu (từ Mẫu số 01/HC đến Mẫu số 54/HC).

Biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND, gồm 24 biểu mẫu (từ Mẫu số 01/PL09 đến Mẫu số 24/PL09). 

Về nội dung, dự thảo Biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính gồm: Quyết định phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính và tham gia phiên tòa (phiên họp); Quyết định thay đổi Kiểm sát viên kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính và tham gia phiên tòa (phiên họp).

Yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ; yêu cầu chuyển hồ sơ vụ án hành chính; kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết vụ án (các vụ án) hành chính; Kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Phiếu chuyển trả hồ sơ vụ án hành chính; Biên bản bàn giao hồ sơ vụ án hành chính; Báo cáo kết quả tham gia phiên tòa (phiên họp) giải quyết vụ án hành chính; Thông báo về kết quả xử lý đơn đề nghị (thông báo, kiến nghị) xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm...

Biểu mẫu tố tụng, nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND gồm: Quyết định phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Quyết định thay đổi Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật và tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Phiếu kiểm sát Thông báo thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Phiếu kiểm sát Quyết định tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án ban hành trước phiên họp.

Phiếu kiểm sát Quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án ban hành trước phiên họp; Báo cáo đề xuất về việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Báo cáo thỉnh thị đường lối giải quyết việc đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính...

VKSND tối cao đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến, gửi về VKSND tối cao (Vụ 10) trước ngày 20/6/2021.

P.V