Theo VKSND tối cao, việc khen thưởng nhằm thực hiện Hướng dẫn số 121/HD-BTĐKT ngày 13/1/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, nhằm tiếp tục biểu dương, đề nghị khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trong toàn ngành KSND có thành tích tiêu biểu xuất sắc và có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng.

Đối tượng khen thưởng là tập thể, cá nhân trong ngành KSND ở cơ sở trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Trong đó, chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 3/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Cá nhân trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu ở đơn vị, địa phương; các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng chống dịch; tập thể, cá nhân có phát minh, sáng chế, sáng kiến, sáng tạo trợ giúp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. 

Hình thức khen thưởng gồm: Huân chương Lao động; Huân chương dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; Giấy khen. 

Về tiêu chuẩn khen thưởng, đối với Huân chương Lao động để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh và cứu chữa người bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao. 

Huân chương dũng cảm để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm, xung phong vào những nơi nguy hiểm do dịch bệnh gây ra nhằm bảo vệ tính mạng của nhân dân; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong phạm vi tỉnh, ngành KSND. 

leftcenterrightdel
 Viện kiểm sát các cấp luôn quan tâm và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh minh hoạ)

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị; sáng kiến, sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch, được nêu gương trong ngành KSND hoặc ở địa phương. 

Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, được Ngành và địa phương ghi nhận. 

Ngoài ra, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Giấy khen theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân thực sự có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Về hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng; Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (có xác nhận của cấp trình khen thưởng). Báo cáo thể hiện rõ thành tích, phạm vi ảnh hưởng của thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đối với các đơn vị T4 và T5 phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, Bảo hiểm xã hội;... đến thời điểm trình khen.

Trường hợp tập thể, cá nhân có phát minh, sáng chế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được đề nghị khen thưởng phải có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phạm vi ảnh hưởng và tính hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn. 

Trường hợp tập thể, cá nhân có sản phẩm mới trong phòng, chống và điều trị COVID-19 được đề nghị khen thưởng phải được cấp quyền sở hữu trí tuệ và quyền phát triển sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền.

P.V