Theo Kế hoạch, việc tổ chức hội nghị nhằm trang bị kiến thức, nâng cao trình độ, tạo sự thống nhất trong nhận thức và chia sẻ kỹ năng vận dụng các quy định của pháp luật, của ngành KSND về công tác thi đua, khen thưởng.

Hội nghị cũng nhằm quán triệt một số văn bản mới về thi đua, khen thưởng, đồng thời phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Theo VKSND tối cao, yêu cầu của việc tổ chức hội nghị là phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND.

Sau hội nghị, các đơn vị, VKSND, Viện kiểm sát quân sự các cấp chủ động tổ chức quán triệt các nội dung tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị mình.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, nối điểm cầu chính tại VKSND tối cao với các điểm cầu trong toàn Ngành. Thời gian tổ chức hội nghị là 1/2 ngày, dự kiến trong tháng 9/2019.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Cũng theo Kế hoạch, thành phần tham dự hội nghị, gồm: Lãnh đạo VKSND tối cao; Thủ trưởng và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, lãnh đạo công chức Vụ Thi đua khen thưởng VKSND tối cao; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, công chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng của VKSND, Viện kiểm sát quân sự các cấp…

Về nội dung hội nghị, Kế hoạch nêu rõ: Hội nghị nhằm thông báo rút kinh nghiệm về công tác thi đua, đề nghị khen thưởng; tổng hợp và giải đáp những vướng mắc trong quá trình xây dựng báo cáo thành tích, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng.

Giới thiệu các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND, như: Những điểm mới của Nghị định số 91 ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08 ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91; Thông tư số 01/2019 ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND; Quy chế xét, công nhận sáng kiến trong ngành KSND; Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua đối với VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao.

Triển khai Kế hoạch 123 ngày 16/7/2019 của VKSND tối cao về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.


P.V