leftcenterrightdel
Quang cảnh 
 Quang cảnh Hội nghị tại VKSND huyện Bình Liêu.

Những năm qua, việc triển khai thực hiện, tuyên truyền pháp luật, và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước luôn được VKSND huyện Bình Liêu quan tâm thực hiện đạt kết quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức của các cán bộ, công chức trong đơn vị cũng như của người dân, từng bước góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động trong đơn vị đã được lãnh đạo phổ biến, quán triệt nội dung, mục đích, ý nghĩa về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, những quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Quyết định 1180/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc VKSND; Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng cũng như một số vấn đề lưu ý trong việc áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn công tác của đơn vị.

Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam đã giúp các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động ý thức hơn trong trong việc nghiên cứu, áp dụng, chấp hành pháp luật, nhất là, các quy định liên quan đến công tác của ngành, của công dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Trúc Khánh