Ngày 9/11/2021, VKSND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến mục đích, ý nghĩa, chủ đề, nội dung Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Kiều Thy - Viện trưởng VKSND huyện Chợ Mới phát biểu tại hội nghị 

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kiều Thy - Viện trưởng VKSND huyện Chợ Mới. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Công chức của đơn vị.

Hội nghị được nghe phổ biến các nội dung: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Theo đó, chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 trong ngành Kiểm sát nhân dân được xác định: “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các Kiểm sát viên tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó các đại biểu cũng được triển khai một số vấn đề cần nắm vững trong Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; và quán triệt nội dung của Hướng dẫn số 34/HD-VKSTC ngày 26/10/2021 của VKSND tối cao, về việc hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án phạm tội có tổ chức xâm phạm về trật tự xã hội.

Hội nghị cũng lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị trong thời gian qua; nêu gương điển hình thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những giải pháp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần vào hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kiều Thy - Viện trưởng VKSND huyện Chợ Mới - nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến  pháp luật. Đây là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội. 

Theo tinh thần ấy, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên của VKSND huyện Chợ Mới cần xác định việc hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên để phát huy vai trò, sự chủ động của người cán bộ Kiểm sát trong công tác tuyên truyền cho Ngày Pháp luật Việt Nam được hiệu quả, đảm bảo phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của đơn vị cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

Kiều Thy - Việt An