Khơi dậy, cổ vũ, tạo động lực mới

Viện trưởng VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 168/KH-VKSTC về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI (năm 2020). 

Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI nhằm thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. 

Theo VKSND tối cao, việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI nhằm đánh giá kết quả và tác động của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội thi đua yêu nước của ngành KSND cũng như Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đến nay đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, từ đó tìm ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Biểu dương thành tích chung của toàn Ngành qua các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân là Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua ngành KSND, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong Ngành. Qua đó khơi dậy, cổ vũ, tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành KSND.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018 cho Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao 

Thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao, thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, của ngành KSND về công tác thi đua, khen thưởng.

Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Cụ thể về hình thức, thành phần và thời gian tổ chức

Về hình thức tổ chức, đối với đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND cấp tỉnh: Hội nghị điển hình tiên tiến; đối với ngành KSND: Đại hội thi đua yêu nước.

Về thành phần tham dự, đối với VKSND cấp tỉnh: Lãnh đạo VKSND hai cấp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên các ngạch; đại diện Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành ở địa phương.

Đại biểu dự Hội nghị là những người có thành tích xuất sắc trong công tác, học tập, là tấm gương điển hình tiên tiến, là người đại diện cho các tập thể đạt được danh hiệu thi đua cao do Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng VKSND tối cao trao tặng, được tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đơn vị lựa chọn, đề xuất với Lãnh đạo VKSND tỉnh quyết định; cần đảm bảo cân đối hợp lý về số lượng, cơ cấu đại diện cho các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, dân tộc, tôn giáo; đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, chú trọng đến các đại biểu là người lao động trực tiếp; mô hình mới, điển hình mới qua các phong trào thi đua. Đại biểu khách mời và cán bộ lãnh đạo chiếm 30% tổng số đại biểu tham dự Hội nghị.

Đối với VKSND cấp cao: Đại diện Lãnh đạo VKSND tối cao; đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND; toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động; đại diện Lãnh đạo các cơ quan hữu quan.

Đối với đơn vị thuộc VKSND tối cao: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Đối với ngành KSND: Do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xem xét, đề xuất. Bao gồm: Đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

Lãnh đạo VKSND tối cao; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Kiểm sát viên VKSND tối cao, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp;

Lãnh đạo, Chánh Văn phòng VKS quân sự Trung ương; Viện trưởng, Chánh Văn phòng VKS quân sự quân khu và tương đương; Viện trưởng, Chánh Văn phòng VKSND cấp cao, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Các cá nhân là “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” từ năm 2015 đến 2020; các tập thể được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” năm 2020; cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các loại năm 2020; cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” năm 2019.

Về thời gian tổ chức: Đối với đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh: Hội nghị được tổ chức trong 1/2 ngày, tiến hành trong Quý I hoặc Quý II/2020.

Đối với ngành KSND: Đại hội thi đua yêu nước được tổ chức dự kiến vào ngày 26/7/2020 cùng với Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành.

Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Theo Kế hoạch của VKSND tối cao, các nội dung chương trình Hội nghị, Đại hội bao gồm: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của đơn vị, của Ngành trong 5 năm qua (2016 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới (2020 - 2025).

Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến, giao lưu với các điển hình tiên tiến.

Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 20 đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND các địa phương tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành KSND

Cũng theo Kế hoạch, một số hoạt động thực hiện trước, trong và sau Hội nghị, Đại hội đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt.

Phát động đợt thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực trên các lĩnh vực công tác của Ngành gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, tuyên truyền về các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Tổ chức giao lưu trực tiếp hoặc trên các phương tiện truyền thông của Ngành với các điển hình tiên tiến.

Tổ chức đối thoại, gặp gỡ giữa Lãnh đạo với các điển hình tiên tiến về dự Hội nghị, Đại hội.

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền, cổ động chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến của các địa phương, đơn vị và Đại hội thi đua yêu nước của Ngành.

Ngoài ra, theo VKSND tối cao, căn cứ nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch này, thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập Kế hoạch tổ chức Hội nghị tại địa phương, đơn vị mình; thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban (nếu cần). Kế hoạch tổ chức Hội nghị của các địa phương, đơn vị gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND (Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 31/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao. Riêng VKS quân sự các cấp, căn cứ vào Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong toàn quân để xây dựng Kế hoạch của đơn vị.

Từ nay đến Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với việc làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020), chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch nêu rõ: Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Truyền hình Kiểm sát và các Trang thông tin điện tử của VKSND các cấp cần tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị, Đại hội với các hình thức phong phú, đa dạng, giáo dục truyền thống yêu nước, các gương người tốt, việc tốt của địa phương, đơn vị cũng như trong toàn Ngành. 
P.V