Cụ thể, trường hợp thứ nhất, Chi cục Thi hành án dân sự đã tiến hành xác minh điều kiện thi hành án khi người phải thi hành án Nguyễn Thị Hồng N đang chấp hành án phạt tù và ra Quyết định số 17/QĐ-CCTHADS ngày 30/6/2016 về việc chưa có điều kiện thi hành án. Sau khi N chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thì Chi cục Thi hành án không tiếp tục xác minh và vận động N tự nguyện thi hành án mà vẫn đưa vào việc chưa có điều kiện thi hành. VKSND huyện Đak Pơ tiến hành xác minh thực tế N đang có công việc là thu mua nông sản tại địa phương và có thu nhập ổn định từ công việc này. 

Trường hợp thứ hai, ngày 26/3/2020 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Pơ ra Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án số 13/QĐ-CCTHADS đối với Nguyễn T. VKSND huyện Đak Pơ tiến hành xác minh thực tế nghề nghiệp chính của Nguyễn T là thợ mộc, hiện tại do dịch bệnh nên thu nhập thực tế của T bị suy giảm. T trình bày sẽ thi hành mỗi tháng một triệu đồng cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án. 

Những việc làm trên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Pơ đã vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 44a Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014. 

Để pháp luật được thực thi một cách nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức; VKSND huyện Đak Pơ đã ban hành kiến nghị số 03/KN-VKS yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Pơ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm đồng thời chấn chỉnh, chấm dứt không để xảy ra vi phạm tương tự. Ra Quyết định tiếp tục thi hành án đối với 2 trường hợp nêu trên./. 

Mỹ Hạnh