Chưa xử lý xong các tài sản thế chấp, đã ra Quyết định chưa đủ điều kiện thi hành án

Thực hiện công tác kiểm sát Quyết định số 15/QĐ – CCTHADS ngày 28/7/2022 về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với Công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng trong hồ sơ Thi hành án số 22 ngày 12/10/2020 của Chi cục thi hành án dân sự (THADS) huyện Tiên Lữ, VKSND huyện Tiên Lữ nhận thấy Chi cục THADS huyện Tiên Lữ có những vi phạm.

Theo đó, Quyết định thi hành án số 22 ngày 12/10/2020 có nội dung: Buộc Công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng (địa chỉ tại: Hùng An - Kim Động, có trụ sở tại: Bến xe Triều Dương - Thiện Phiến - Tiên Lữ), phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tổng số tiền nợ gốc và lãi là 47. 344.439.645 đồng, theo các hợp đồng tín dụng. Tài sản thế chấp của Công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng gồm: 17 xe ô tô.

Quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục THADS huyện Tiên Lữ đã ban hành Quyết định số 01 ngày 12/3/2021 về việc cưỡng chế, kê biên, xử lý tài sản đối với toàn bộ 17 xe ô tô trên.

 Kết quả thi hành án từ khi ban hành Quyết định thi hành án đến ngày 28/7/2022  khi ban hành Quyết định chưa có điều kiện thi hành án số 15, Chi cục THADS đã bán đấu giá thành công được 11 chiếc xe ô tô,  thu được  số tiền là 774.910.000 đồng.    

Còn lại 6 xe ô tô chưa bán đấu giá được, mà chỉ mới ở bước thẩm định giá theo Chứng thư số 25.7.4/2022/CTTĐG-AVFS ngày 25/7/2022, 6 xe ô tô trị giá là 743 triệu đồng. Ngày 28/7/2022, Chi cục THADS tiến hành lấy tổng số tiền Công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng phải thi hành là 47.344.439.645 đồng trừ đi số tiền bán đấu giá 11 xe ô tô là 1.614.910.300 đồng và trừ đi số tiền trị giá 6 xe ô tô còn lại theo kết quả thẩm định giá là 743 triệu đồng, còn lại số tiền Công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng phải thi hành là 44.986.529.345 đồng, xác định là số tiền chưa có điều kiện thi hành án để làm căn cứ ban hành Quyết định chưa có điều kiện thi hành án số 15 ngày 28/7/2022.

Như vậy, Chi cục THADS  huyện chưa xử lý xong toàn bộ các tài sản thế chấp, chỉ căn cứ vào 2 kết quả bán đấu giá của 11 chiếc xe ô tô ban đầu, còn lại 6 chiếc xe ô tô thời điểm đó chưa được xử lý bán đấu giá hết, mà Chi cục THADS đã ra Quyết định chưa có điều kiện thi hành án số 15 ngày 28/7/2022, là vi phạm  điểm a khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự năm 2014.

Cũng theo VKSND huyện Tiên Lữ, về trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án, lẽ ra Chi cục THADS huyện Tiên Lữ phải xử lý xong tất cả các tài sản thế chấp của công ty nêu trên. Sau đó, nếu số tiền bán đấu giá toàn bộ các tài sản thế chấp không đủ để trả hết các khoản phải thi hành án và xác minh công ty trên không còn tài sản nào khác để thực hiện nghĩa vụ thi hành án thì Chi cục THADS mới được phân loại vụ việc sang chưa có điều kiện thi hành và ban hành Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án.

leftcenterrightdel
 Một cuộc kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện của VKSND huyện Tiên Lữ.

 Gửi chậm Quyết định cho Viện kiểm sát

 Ngày 28/7/2022, Chi cục THADS huyện Tiên Lữ ban hành Quyết định chưa có điều kiện thi hành án, tuy nhiên,  đến ngày 18/9/2022, Chi cục THADS mới gửi Quyết định số 15 cho Viện kiểm sát thông qua đường bưu điện (Viện kiểm sát nhận ngày 20/9/2022), xác định gửi chậm là 47 ngày, vi phạm Điều 38 Luật THADS năm 2014.

 Điều 38 Luật THADS, quy định về  Gửi quyết định về thi hành án: "Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, các quyết định về thi hành án phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, trừ trường hợp Luật này có quy định khác".

Viện kiểm sát kháng nghị thu hồi Quyết định

Xét thấy những vi phạm được phát hiện là nghiêm trọng, Viện trưởng VKSND huyện Tiên Lữ (Hưng Yên), quyết định kháng nghị Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án số 15/QĐ - CCTHADS ngày 28/7/2022 của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tiên Lữ.

 Yêu cầu Chi cục THADS huyện Tiên Lữ thực hiện ngay việc thu hồi Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án số 15/QĐ - CCTHADS ngày 28/7/2022 và thực hiện việc gửi các Quyết định về thi hành án sang Viện kiểm sát đúng thời hạn luật định, đồng thời trả lời cho VKSND huyện Tiên Lữ trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định kháng nghị.

Điều 44a. Luật Thi hành án dân sự quy định:

   Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án

  1. Căn cứ kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 a) Người phải thi hành án không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng và không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên, xử lý để thi hành án.


An Bình