UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án và Nghị quyết về thu hút, trọng dụng nhân tài thành phố Hải Phòng, thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

leftcenterrightdel
 Thành phố Hải Phòng đang có tốc độ phát triển kinh tế  ngoạn mục.

Kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố; thực trạng các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; xác định nhu cầu của thành phố về nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn như: Khoa học và công nghệ; Giáo dục và đào tạo; Văn hóa; Khoa học xã hội; Y tế; Thông tin và truyền thông, chuyển đổi số.

Kế hoạch yêu cầu việc xây dựng Đề án và Nghị quyết cần quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng về nhân tài; thống nhất quan điểm và đổi mới tư duy trong nhận thức và tổ chức thực hiện về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, trọng tâm là xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện, môi trường làm việc, bố trí, sử dụng, đãi ngộ nhân tài đáp ứng các chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo đó, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài sẽ được thực hiện qua đánh giá, tiến cử, tự tiến cử gắn với thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, người giới thiệu, tiến cử nhân tài; chú trọng nguyên tắc công khai, minh bạch trong tiến cử, tự tiến cử, lựa chọn, công nhận nhân tài. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phát hiện, tiến cử và thực hiện chính sách đối với nhân tài; có chính sách khen thưởng, tôn vinh và xử lý nghiêm các vi phạm chính sách nhân tài.

Theo Kế hoạch, việc xác định nhu cầu của từng ngành về nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030 đảm bảo các mục tiêu theo Quyết định số 899/QĐ-TTg đối với 4 nhóm đối tượng, gồm: Học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, có tố chất, năng khiếu nổi trội từ các cơ sở giáo dục, đào tạo; người có học vị, học hàm thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư, có các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng hiệu quả cao vào đời sống thực tiễn; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có năng lực nổi trội, luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ, công vụ; người có trình độ, năng lực vượt trội và kinh nghiệm thực tiễn đang làm việc ở các lĩnh vực, khu vực, địa bàn khác kể cả trong và ngoài nước.

Đối với chính sách về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm các nội dung như: chính sách tuyển dụng; chính sách hỗ trợ kinh phí; chính sách đặt hàng chuyên gia, nghiên cứu khoa học; chính sách hỗ trợ nhà ở; chính sách đào tạo, bồi dưỡng; chính sách bổ nhiệm; chính sách khen thưởng và một số chính sách khác.

 

Khánh Quyên