leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Đến dự hội nghị các đồng chí Trần Thị Hoài Xuân, Trưởng Phòng Tư pháp, đồng chí Phạm Trọng Tùng, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Bắc Bình cùng Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã (gồm 18 người), Tổ trưởng Tổ hòa giải của cấp xã (74 Tổ trưởng Tổ hòa giải được lập tại các địa phương theo Luật Hòa giải cơ sở).

leftcenterrightdel
 Qua hội nghị, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

Theo đó, trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp huyện Bắc Bình tập trung triển khai thực hiện các Đề án, văn bản về phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; thực hiện các chương trình truyền thông về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Trọng Tùng, Phó Trưởng phòng Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại hội nghị.

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở, tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, chú trọng thu hút cán bộ, công chức đã công tác trong lĩnh vực pháp luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

Ngọc Tuấn