leftcenterrightdel
 

Với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo”, BHXH Thành phố tập trung vào 10 nội dung trọng tâm, trong đó có 6 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, gồm:

Thứ nhất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch BHXH Việt Nam giao, lộ trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 theo Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 18/9/2018 của Thành ủy và Kế hoạch số 9753/KH-UBND ngày 17/12/2018 của UBND thành phố, cụ thể: Số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng năm vượt từ 1% trở lên so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; BHYT toàn dân đạt 100% (theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 09/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020); Đến hết năm 2025: lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 50%, tham gia BHXH tự nguyện đạt 2,5%, tham gia BHTN đạt 40%; có trên 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; Thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4 và chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%. 

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, trong đó, tập trung chống thất thu, nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm do BHXH Việt Nam giao từ 1% trở lên; hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN nhằm giảm tỷ lệ nợ xuống dưới mức chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. 

Thứ ba, Cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định và đạt tỷ lệ 100% trên tổng số người tham gia.

Thứ tư, giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ BHXH đạt tỷ lệ 100%. 

Thứ năm, thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời và đúng quy định; hằng năm phấn đấu đạt chỉ tiêu về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn ngừa và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi vi phạm chế độ chính sách, lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN; sử dụng an toàn, hiệu quả các quỹ BHXH, quỹ BHYT và quỹ BHTN. 

Thứ sáu, chi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT không vượt mức dự toán chi BHXH Việt Nam giao. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát nguồn kinh phí KCB BHYT được Chính phủ giao hằng năm, không để xảy ra tình trạng mất cân đối quỹ vì những nguyên nhân chủ quan, lạm dụng từ các cơ sở KCB. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các cơ sở KCB BHYT về chuyên môn, nghiệp vụ giám định BHYT và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, chế độ BHYT.

 

 


Ngọc Anh