Trao đổi với Báo Bảo vệ pháp luật về vấn đề trên, Luật sư Trần Anh Tú – thuộc Công ty Luật TNHH Hùng Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội có ý kiến như sau:

leftcenterrightdel
 ThS. Luật sư Trần Anh Tú – Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Hùng Thắng.

Hiện nay, việc tuyển dụng công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước được quy định rất cụ thể và rõ ràng về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trong Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Cán bộ, công chức do Văn phòng Quốc hội ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với những trường hợp để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển dụng thì theo khoản 4 Mục II Hướng dẫn 2965/HD-BNV ngày 15/06/2020 quy định: “Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo và cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển dụng phải thực hiện việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật về xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm”.

Như vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo và cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác tuyển dụng phải thực hiện việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý những cá nhân để xảy ra sai phạm.

Nếu người vi phạm là cán bộ, công chức thì có thể bị xem xét xử lý kỷ luật theo Nghị định 35/2005/NĐ-CP về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Theo đó, tùy tính chất, mức độ vi phạm mà người vi phạm có thể bị áp dụng các hình thức kỷ luật sau theo nguyên tắc xử lý kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc.

Nếu người vi phạm là Đảng viên thì có thể bị tổ chức Đảng xem xét xử lý kỷ luật theo Điều 11 Quy định 102/2017/QĐ-TW xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm về vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ. Theo đó, tùy tính chất, mức độ vi phạm mà Đảng viên vi phạm có thể bị áp dụng các hình thức kỷ luật sau theo nguyên tắc xử lý kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ.

Ngoài ra, việc xử lý đối với các trường hợp trong công tác tuyển dụng công chức được hướng dẫn cụ thể tại Hướng dẫn 2965/HD-BNV ngày 15/06/2020 như sau:

“a) Đối với những trường hợp được tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trước ngày 28/12/2017:

- Trường hợp đến ngày 24/3/2020 đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất, đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức thì không thu hồi quyết định tuyển dụng.

- Trường hợp đến ngày 24/3/2020 vẫn chưa hoàn thiện đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải hoàn thiện, quá thời hạn này mà chưa hoàn thiện được thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

- Trường hợp bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng thuộc diện phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển thì phải thực hiện lại quy trình tuyển dụng theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc pháp luật tại thời điểm tuyển dụng. Nếu trúng tuyển thì được giữ nguyên các quyết định có liên quan về công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng trước đó; nếu không trúng tuyển thì thu hồi quyết định tuyển dụng.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng đánh giá không hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức, uy tín thấp hoặc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội dung quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ thì thu hồi quyết định tuyển dụng;

b) Đối với những trường hợp tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức thu hồi quyết định tuyển dụng và các quyết định có liên quan về công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đó.

c) Đối với trường hợp được tuyển dụng, bố trí vào vị trí việc làm nhưng chưa xếp ngạch công chức, viên chức tương ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm đảm nhiệm trước ngày 28/12/2017 và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất, đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, nhưng không đủ thời gian từ nay đến hết năm 2020 để khắc phục vì lý do khách quan thì được dự thi nâng ngạch để hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch theo yêu cầu của vị trí việc làm. Nếu không đạt thì cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức bố trí lại vị trí việc làm theo đúng với ngạch công chức hiện đang đảm nhiệm.

d) Đối với trường hợp xử lý sai phạm trong tuyển dụng có liên quan đến công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư thì cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ để thống nhất thực hiện.”

Hương My