Cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS

Theo Quy chế, đối tượng của công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản là việc tuân theo pháp luật của người tiến hành thủ tục phá sản (trừ Viện trưởng VKS và Kiểm sát viên), người tham gia thủ tục phá sản trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc phá sản theo quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS, Quy chế nêu rõ: Khi kiểm sát việc giải quyết phá sản, VKSND có các nhiệm vụ và quyền hạn, đó là: Kiểm sát việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Kiểm sát việc giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Kiểm sát việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; Kiểm sát việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ;

Kiểm sát việc mở hoặc không mở thủ tục phá sản; Kiểm sát việc giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản; Kiểm sát việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; Kiểm sát Nghị quyết Hội nghị chủ nợ; 

Kiểm sát việc giải quyết đề nghị, kiến nghị xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ; Kiểm sát việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản; Kiểm sát việc công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; Kiểm sát việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh;

Kiểm sát việc xử lý tranh chấp tài sản trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; Kiểm sát việc tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; Kiểm sát việc giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị đối với quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản;

Kiểm sát một số quyết định khác của Tòa án trong quá trình giải quyết phá sản; Nghiên cứu hồ sơ vụ việc; Thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của Luật Phá sản;

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn. (Ảnh minh họa)

Tham gia phiên họp giải quyết đề nghị xem xét lại, kháng nghị quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản và quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán hoặc Tổ thẩm phán, Thư ký phiên họp và người đề nghị, người có liên quan tham gia phiên họp; phát biểu ý kiến của VKS tại phiên họp;

Kiến nghị Chánh án TAND tối cao theo thủ tục đặc biệt; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản theo quy định của pháp luật.

Viện trưởng VKS quyết định phân công, thay đổi Kiểm sát viên

Liên quan đến việc phân công, thay đổi Kiểm sát viên kiểm sát việc giải quyết phá sản, tham gia phiên họp, Quy chế nêu rõ: Viện trưởng VKS quyết định phân công, thay đổi Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết phá sản.

Viện trưởng VKS quyết định phân công, thay đổi Kiểm sát viên tham gia các phiên họp quy định tại khoản 6 Điều 44 và khoản 4 Điều 112 Luật Phá sản. Trường hợp Viện trưởng VKS tham gia phiên họp thì VKS thông báo cho Tòa án bằng văn bản.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng Kiểm sát viên không thể tham gia phiên họp thì báo cáo Viện trưởng thay đổi Kiểm sát viên nếu có Kiểm sát viên dự khuyết. Trường hợp không có Kiểm sát viên dự khuyết thì thông báo cho Tòa án để hoãn phiên họp theo quy định tại khoản 2 Điều 16 và khoản 2 Điều 20 Thông tư số 01/2015/TT-CA ngày 08/10/2015 của Chánh án TAND tối cao quy định về quy chế làm việc của các Tổ Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản.

Quyết định phân công, thay đổi Kiểm sát viên, thông báo Viện trưởng VKS tham gia phiên họp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được gửi cho Tòa án cùng cấp ngay sau khi ban hành.

Bên cạnh đó, theo Quy chế, khi kiểm sát việc giải quyết phá sản, nếu phát hiện sai sót, vi phạm của Tòa án và cơ quan, tổ chức hữu quan khác thì VKS thực hiện quyền kiến nghị khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm theo quy định tại Điều 5 Luật Tổ chức VKSND và Điều 21 Luật Phá sản.

VKS đã kiến nghị phải theo dõi việc trả lời kiến nghị. Trường hợp cơ quan, tổ chức bị kiến nghị không trả lời kiến nghị thì VKS báo cáo VKS cấp trên để xem xét, chỉ đạo việc kiến nghị.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm sát việc giải quyết phá sản mà nhận được khiếu nại, tố cáo đối với quyết định, hành vi của người tiến hành thủ tục phá sản thuộc trách nhiệm giải quyết của VKS thì đơn vị tiếp nhận chuyển khiếu nại, tố cáo cho đơn vị có nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát. Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của Ngành về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Theo VKSND tối cao, công tác kiểm sát việc giải quyết phá sản bắt đầu từ khi VKS nhận được quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến khi có quyết định có hiệu lực pháp luật giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị về việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (nếu có) hoặc từ khi nhận được thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến khi có quyết định giải quyết phá sản của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà không có kiến nghị, kháng nghị, đề nghị xem xét lại theo quy định của Luật Phá sản.

 


P.V