Đó là một trong những yêu cầu được đề cập trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, VKSND tối cao, TAND tối cao, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; đồng thời, nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

Theo kế hoạch, Bộ Công an chủ trì tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân, cán bộ, công chức và nhân dân.

leftcenterrightdel
Một cuộc trực tiếp kiểm sát, lấy lời khai đối tượng bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù 

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý chuyên môn, trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác thi hành án hình sự thuộc phạm vi quản lý.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, phổ biến Luật, các văn bản quy định chi tiết thi hành bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, điều kiện, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Liên quan đến trách nhiệm của VKSND tối cao và TAND tối cao, kế hoạch nêu rõ: Đề nghị 2 cơ quan này chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành trong Ngành mình. 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị VKSND tối cao, TAND tối cao căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thi hành án hình sự để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự, gửi kết quả rà soát về Bộ Công an trong tháng 11/2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra Kế hoạch nêu rõ, đề nghị VKSND tối cao, TAND tối cao, MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Công an trong việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này. 

P.V