Đó là một trong những nội dung tại Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC về tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua trong ngành KSND vừa được VKSND tối cao ban hành. 

Theo Hướng dẫn, về tổ chức, cụm, khối thi đua các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKS quân sự, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao. Việc chia cụm, khối thi đua đối với các đơn vị thuộc VKSND cấp tỉnh do Viện trưởng VKSND cấp tỉnh quyết định.

Các cụm, khối thi đua phân công luân phiên mỗi năm một đơn vị làm cụm trưởng, khối trưởng để điều hành các hoạt động của cụm, khối; cụm phó, khối phó do các đơn vị trong cụm, khối thi đua giới thiệu, đề cử trong dịp bình xét, đề nghị khen thưởng cuối năm. Không giới thiệu, đề cử đơn vị không được xét thi đua của năm trước liền kề làm cụm trưởng, khối trưởng và cụm phó, khối phó. Cụm trưởng, khối trưởng và cụm phó, khối phó tổ chức điều hành hoạt động của cụm, khối thi đua ngay sau khi được phân công.

Văn phòng (Phòng Tham mưu - Tổng hợp hoặc tương đương) của đơn vị làm cụm trưởng, khối trưởng là bộ phận thường trực của cụm trưởng, khối trưởng.

Kết quả bình xét tại cụm, khối thi đua là một trong những căn cứ để Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành thẩm định, đề xuất, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND xem xét, đề nghị khen thưởng hằng năm.

VKSND tối cao chỉ định đơn vị là cụm trưởng, khối trưởng, cụm phó, khối phó năm 2020 và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND theo dõi, phụ trách các cụm, khối thi đua.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Văn phòng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác của ngành KSND

Về nhiệm vụ, Hướng dẫn nêu: Cụm trưởng, khối trưởng chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND về hoạt động của cụm, khối thi đua và có nhiệm vụ:

Xây dựng chương trình, kế hoạch và điều hành hoạt động của cụm, khối thị đua; tổ chức ký kết giao ước thi đua để thực hiện phong trào thi đua do Nhà nước, do Ngành phát động; đề ra biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua; tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua hằng năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo.

Tổ chức giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong cụm, khối thi đua. Bàn các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng.

Tổ chức bình chọn, suy tôn tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong cụm, khối thi đua đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”.

Cụm phó, khối phó có nhiệm vụ phối hợp với cụm trưởng, khối trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch và điều hành hoạt động của cụm, khối thi đua.

Thay mặt cụm trưởng, khối trưởng giải quyết một số công việc khi được cụm trưởng, khối trưởng ủy quyền; đồng thời, phối hợp với đơn vị cụm trưởng, khối trưởng tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện các hoạt động khác.

Ngoài ra, Hướng dẫn còn đề cập cụ thể về nhiệm vụ của các đơn vị thành viên trong cụm, khối; bộ phận thường trực của cụm trưởng, khối trưởng. Các hoạt động của cụm, khối như sơ kết 6 tháng đầu năm; tổng kết hoạt động của cụm, khối; thông tin về hội nghị tổng kết... 

Liên quan đến nội dung bình xét thi đua, theo Hướng dẫn, căn cứ Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua do VKSND tối cao ban hành, các đơn vị trong cụm, khối thi đua chấm điểm, tự xếp loại thi đua và gửi kết quả về bộ phận thường trực của cụm trưởng, khối trưởng trước khi tổ chức hội nghị trù bị chuẩn bị tổng kết cụm, khối thi đua để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo cụm trưởng, khối trưởng, đồng thời gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND (Vụ 16) để theo dõi.

Sau khi có ý kiến thống nhất của các đơn vị thành viên trong cụm, khối về kết quả bình xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”, đơn vị cụm trưởng, khối trưởng có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND (qua Vụ 16) trước ngày 5/12 hằng năm để kịp thời gian xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định trình khen thưởng.

Hướng dẫn cũng lưu ý, không xét thi đua đối với những đơn vị không đăng ký tham gia thi đua, ký kết giao ước thi đua hằng năm tại cụm, khối thi đua hoặc có các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, sai phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Chưa xét thi đua đối với những đơn vị có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng đang chờ các cơ quan có thẩm quyền kết luận.

Về phương thức hoạt động, Hướng dẫn nêu rõ: Tùy điều kiện thực tế, các cụm, khối thi đua có thể tổ chức các hoạt động giao lưu trực tiếp (như: hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm các mô hình, cách làm hay, các điển hình tiên tiến; giao lưu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị trong cụm, khối...) hoặc thông qua hội nghị trực tuyến (như: tổ chức tổng kết...) nhưng phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

 


P.V