Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, dự thảo Quy định nêu rõ, Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp của VKSND, không áp dụng đối với Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Về tiêu chuẩn chung, theo dự thảo quy định đó là các tiêu chuẩn, gồm: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có khả năng đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao động; có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn.

Gương mẫu về đạo đức, lối sống; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; trung thực, không cơ hội, được cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và nhân dân nơi cư trú tín nhiệm.

Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc được giao; trong diện quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý được đề nghị bổ nhiệm; không trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, không vi phạm quy định của Ngành về chính trị nội bộ.

Quy định tiêu chuẩn cụ thể của các chức danh tư pháp

Ngoài phải có trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định, dự thảo Quy định nêu rõ, các chức danh tư pháp như Kiểm sát viên VKSND tối cao phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại các Điều 75, 80 hoặc Điều 81 Luật tổ chức VKSND năm 2014. Có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị, chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp. 

Đối với Kiểm sát viên cao cấp, phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại các Điều 75, 79 hoặc Điều 81 Luật tổ chức VKSND năm 2014; có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị.

Đối với Điều tra viên cao cấp: Phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 92 Luật tổ chức VKSND năm 2014 và quy định của pháp luật về cơ quan điều tra hình sự; có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị.

Đối với Kiểm tra viên cao cấp, phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 90 Luật tổ chức VKSND năm 2014 và quy định của pháp luật về Kiểm tra viên; có trình độ cử nhân hoặc cao cấp lý luận chính trị.

Đối với Kiểm sát viên trung cấp: Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại các điều 75, 78 hoặc Điều 81 Luật tổ chức VKSND năm 2014.

Đối với Điều tra viên trung cấp, phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 92 Luật tổ chức VKSND năm 2014 và quy định của pháp luật về cơ quan điều tra hình sự.

Đối với Kiểm tra viên chính: Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 90 Luật tổ chức VKSND năm 2014 và quy định của pháp luật về Kiểm tra viên.

Đối với Kiểm sát viên sơ cấp, phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại các Điều 75, 77 hoặc Điều 81 Luật tổ chức VKSND năm 2014. Đối với Điều tra viên sơ cấp, phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 92 Luật tổ chức VKSND năm 2014 và quy định của pháp luật về cơ quan điều tra hình sự.

Đối với Kiểm tra viên phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 90 Luật tổ chức VKSND năm 2014 và quy định của pháp luật về Kiểm tra viên.

Đối với Cán bộ điều tra, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 90 Luật tổ chức VKSND năm 2014 và quy định của pháp luật về cơ quan điều tra hình sự.

Dự thảo Quy định gồm 3 chương 21 điều. Ngoài các quy định trên, dự thảo Quy định còn đề cập đến các tiêu chuẩn cụ thể của các chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm: Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương, Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ và tương đương thuộc VKSND cấp cao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện.
P.V