Ngày 27/5, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2020/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

Theo đó, việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự phải tuân thủ Luật Thi hành án hình sự; Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Mọi thông tin liên quan đến việc thi hành án hình sự của người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp phải được thu thập, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác, khách quan, khoa học và khai thác, sử dụng đúng mục đích, theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người, thông tin của pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thực hiện theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.

Theo Nghị định, cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự là tập hợp thông tin về tình hình, kết quả thi hành án hình sự và thông tin khác có liên quan đến người, pháp nhân thương mại chấp hành bản án, quyết định của Tòa án về các hình phạt và biện pháp tư pháp.

Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do Bộ Công an thống nhất quản lý là một bộ phận của hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự.

leftcenterrightdel
 Giám thị Trại giam Đắk P'lao trao quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân. (Ảnh: công an)

Cũng theo Nghị định, cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bao gồm: Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân;  cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân.

Thông tin về tình hình, kết quả thi hành án hình sự trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bao gồm: Số liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp; tình hình, kết quả thi hành án hình sự đối với người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp; tình hình về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ công tác thi hành án hình sự.

Thông tin cơ bản về người chấp hành án, người chấp hành biện pháp tư pháp trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bao gồm: Bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án hình sự; lý lịch người chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp; tóm tắt quá trình phạm tội; tiền án; tiền sự; nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự và việc thực hiện các nghĩa vụ dân sự.

Diễn biến quá trình chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp bao gồm hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án; miễn, giảm thời hạn chấp hành án; tha tù trước thời hạn có điều kiện, hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; buộc chấp hành án phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; đình chỉ thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; hoãn, tạm đình chỉ chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; chấm dứt trước thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; giải quyết trường hợp người chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp bỏ trốn hoặc chết; kết quả chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp.

Nơi về cư trú, làm việc của người chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp sau khi chấp hành xong hình phạt, biện pháp tư pháp.

Thông tin cơ bản về pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp trong cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bao gồm: Bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án hình sự; thông tin về pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp.

Tóm tắt quá trình phạm tội; nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự và việc thực hiện các nghĩa vụ dân sự; diễn biến quá trình chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp bao gồm cưỡng chế thi hành án, chuyển giao nghĩa vụ thi hành án; kết quả chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp.

Nghị định 59/2020/NĐ-CP gồm 4 chương, 20 điều, quy định về xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2020 và thay thế Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 20/3/2012 quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

 


P.V