Tham dự hội nghị có tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Vụ 15.

Năm 2019, Vụ 15 đã tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao xây dựng, sửa đổi, bổ sung 13 văn bản gồm chỉ thị, quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ. Đã trình Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ và 8 quy chế, quy định; tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết nâng cấp 3 VKSND cấp huyện.

Tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao quyết định giảm 515 biên chế trong toàn Ngành. Vụ 15 đã tham mưu, thẩm định, trình Ban cán sự đảng VKSND tối cao phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 đối với 49 vụ trưởng và 78 phó vụ trưởng; 42 Viện trưởng và 136 phó Viện trưởng cấp tỉnh; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 đối với 49 vụ trưởng và 71 phó vụ trưởng; 75 viện trưởng và 199 phó viện trưởng cấp tỉnh.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành quyết định điều động công chức từ VKSND cấp cao, VKSND địa phương về VKSND tối cao 21 người; điều động trong nội bộ đơn vị thuộc VKSND tối cao là 17 người; từ VKSND địa phương về công tác tại VKSND cấp cao 14 người; từ VKSND tối cao về VKSND địa phương là 7 người.

Tham mưu Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao quyết định biệt phái 3 đợt với 41 Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp và cán bộ điều tra ở VKSND tối cao, VKSND tối cao về thực tế tại VKSND địa phương; đồng thời, quyết định chấm dứt biệt phái đối với 19 người.

Tham mưu cho Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành văn bản yêu cầu Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chủ động lựa chọn nhân sự đúng độ tuổi, có tín nhiệm, có đủ điều kiện phát triển, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao để giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham mưu, giúp việc, trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm 943 Kiểm sát viên các ngạch đỗ kỳ thi tuyển năm 2018 đảm bảo đúng quy định; đồng thời tổ chức 3 đợt thi của kỳ thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 cho 1.517 người tham dự.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được Vụ 15 xác định, gồm: Tiếp tục tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Ngành. Tham mưu thực hiện quy trình, kiện toàn Lãnh đạo VKSND tối cao, Uỷ ban Kiểm sát VKSND tối cao, Kiểm sát viên VKSND tối cao. 

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 15 Tăng Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc VKSND các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhất là cấp phòng thuộc VKSND cấp tỉnh; hoàn thiện các quy chế và tổ chức tập huấn công tác tổ chức cán bộ; tổ chức thi tuyển các chức danh tư pháp năm 2020. Hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm theo yêu cầu của Ban công tác Đại biểu Quốc hội; phối hợp hoàn thành việc giới thiệu nhân sự là lãnh đạo VKSND địa phương tham gia cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo đúng yêu cầu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, phối hợp xây dựng kế hoạch tuyển sinh Đại học Kiểm sát khoá 8 với chỉ tiêu phù hợp; hoàn thành các nội dung, tài liệu và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014...

Phát biểu tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ 15 Tăng Ngọc Tuấn yêu cầu, năm 2020, ngoài các nhiệm vụ, chương trình công tác đã được xác định, đơn vị cần bám sát Chỉ thị công tác năm 2020 của Ngành, trong đó xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Cùng với đó, đơn vị cần tham mưu quy định bộ máy của VKSND cấp cao.

Phối hợp với Vụ 16 sửa đổi, bổ sung tiêu chí thi đua; phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xây dựng đề án Ngân hàng đề thi; tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công tác biệt phái cán bộ; quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn Luật cán bộ công chức và Luật viên chức; tham mưu tập huấn nội dung mới của các quy chế; tổng hợp khó khăn vướng mắc để xin ý kiến Lãnh đạo Viện; đồng thời, triển khai phần mềm quản lý nhân sự trong ngành KSND...

Đắc Thái