Trong năm qua, lãnh đạo Vụ luôn đề cao trách nhiệm, chủ động sâu sát trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; triển khai bám sát nhiệm vụ công tác, duy trì chế độ họp giao ban định kỳ, hội ý lãnh đạo, đánh giá tiến độ và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của toàn đơn vị, xác định và phân công nhiệm vụ cụ thể cũng như thời gian hoàn thành công việc.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Vụ 16 đã làm tốt công tác tham mưu. Tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019, hướng dẫn công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2019. Tổ chức, phát động các phong trào thi đua như lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phát động phong trào lập thành tích hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Đặc biệt, để chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI, Vụ đã tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện ban hành Kế hoạch tổ chức và lựa chọn, hướng dẫn 4 đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đề nghị xét, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Trong năm, Vụ đã tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn về việc khen thưởng đột xuất trong ngành KSND, qua đó kịp thời khích lệ, động viên, nêu gương, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành theo hướng thực chất, hiệu quả nhằm quảng bá, tuyên truyền về hình ảnh người cán bộ ngành KSND.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ 16.

Cùng với đó, trong năm, nhiều mặt công tác khác của Vụ cũng đạt nhiều kết quả tích cực, như: Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; hoàn thiện thể chế về công tác thi đua khen thưởng; biên soạn cuốn sách Hỏi - đáp pháp luật, sổ tay hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về thi đua khen thưởng; công tác khen thưởng thường xuyên, cấp Nhà nước, theo chuyên đề, đột xuất...

Với những kết quả nổi bật trong năm, Vụ 16 đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, trong năm qua, Vụ 16 đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao trong công tác thi đua khen thưởng. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đã đi vào nề nếp; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đơn vị được quan tâm; chấp hành chế độ thông tin, báo cáo, quản lý công tác theo đúng quy định.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Điểm nổi bật là đơn vị đã nỗ lực, cố gắng, chủ động tham mưu tốt hơn, hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác thi đua khen thưởng, trong đó có Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành KSND; trong việc theo dõi, đôn đốc việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua khen thưởng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; công tác khen thưởng thực chất hơn...

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí đề nghị, Vụ 16 cần xác định nhiệm vụ đột phá đó là: Tăng cường tham mưu cho Lãnh đạo Viện trong công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao các danh hiệu thi đua tại hội nghị.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tổ chức, phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua thực chất, hiệu quả trong toàn Ngành, trong đó lưu ý đến Cuộc vận động thi đua thực hiện văn hoá công sở.

Đồng thời, Vụ 16 cần tăng cường quan hệ phối hợp với các đơn vị liên quan trong đó có các cơ quan báo chí của Ngành nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn ngành KSND.

V.T