Theo đó, năm 2020, VKSND tỉnh Lâm Đồng là Cụm trưởng và VKSND tỉnh Đắk Nông là Cụm phó Cụm thi đua số 7.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 7 năm 2020.

Trong năm 2019 công tác thi đua khen thưởng đã được các đơn vị trong Cụm triển khai một cách chủ động, tích cực, toàn diện. Trong đó, nổi bật là đã đổi mới tổ chức phong trào thi đua; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt, theo chuyên đề, hướng thi đua vào khắc phục các mặt còn yếu, gắn với đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, xây dựng và nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, Kiểm sát viên khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Văn Diến, Cụm trưởng Cụm thi đua số 7, Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2020 của VKSND tối cao, lãnh đạo các đơn vị đều đã có những văn bản nhằm quán triệt hai cấp Kiểm sát ngành mình tiếp tục nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”... 

leftcenterrightdel
Các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 thống nhất cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt các nội dung thi đua đã ký kết. 
Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thống nhất thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo khách quan, dân chủ, thực chất, chú trọng khen thưởng đột xuất; quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng kịp thời những mô hình mới, nhân tố mới, những điển hình tiên tiến.

Đồng thời, các đơn vị cũng cam kết tăng cường các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, các điển hình tiên tiến giữa các đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa, động viên mọi công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Trường Lưu - Chính Cương