leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Hậu Giang.

Trong những năm qua, Văn phòng tổng hợp tiếp tục giữ vững truyền thống thi đua, là đơn vị “lá cờ đầu” trong mọi phong trào thi đua của VKSND tỉnh Hậu Giang. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể Chi ủy Chi bộ, Lãnh đạo Văn phòng đã tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, hướng dẫn của Ngành và chỉ tiêu của VKSND tỉnh giao.

Chủ động đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; luôn nghiên cứu, đổi mới phương pháp xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ngành đề ra.

Văn phòng tổng hợp đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh và VKSND cấp huyện trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác kiểm sát hằng năm, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của VKSND tối cao và Tỉnh ủy Hậu Giang.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đơn vị quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của đơn vị. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, Văn phòng đã chủ động tham mưu Lãnh đạo viện xây dựng các kế hoạch, quy chế để triển khai thực hiện tại VKSND hai cấp.

leftcenterrightdel
 Đại diện Lãnh đạo Văn phòng nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024.

Với những kết quả đạt được, năm 2023 Văn phòng tổng hợp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 8 năm liên tục từ năm 2016 – 2023 được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối, Viện trưởng VKSND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc và nhiều Giấy khen, Bằng khen qua các phong trào thi đua.

Hoàng Anh - Thảo Nguyên